e-ISSN 2147-2475
Volume : 11 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 59-64 | DOI: 10.5505/respircase.2022.36002

Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series

Melike Yüksel Yavuz, Yucel Demiral
Department of Work and Occupational Diseases, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

The differential diagnosis of silicosis includes sar-coidosis, berylliosis, hypersensitivity pneumonia, malignancy, tuberculosis and other granulomatous infections. Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease with an unknown etiology, although it is thought that occupational exposure to such substanc-es as silica and beryllium may be a trigger. An in-complete occupational history may lead to a diagno-sis of sarcoidosis rather than pneumoconiosis in many cases, although various associations of these two diseases, such as the coexistence and detection of one before or after the other, have been reported in literature. The coexistence of sarcoidosis and sili-cosis is discussed in the present study with reference to five cases who applied to the Occupational Dis-eases department of a university hospital. Active pulmonary tuberculosis and lung malignancy were excluded in all cases, and histopathologic examina-tions of all samples were reported as non-caseating granulomatous inflammation. In the specimen of one case, a birefringent body was identified upon polar-ized microscopy. In the light of these cases, it is aimed to draw attention to the usefulness of a well-received occupational history in the differential diag-nosis and etiology of sarcoidosis and silicosis.

Keywords: Sarcoidosis, Silicosis, differential diagnosis.

Sarkoidoz ve Silikozis Birlikteliği: Olgu Serisi

Melike Yüksel Yavuz, Yucel Demiral
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Silikozisin ayırıcı tanısı sarkoidoz, berilyoz, hipersensi-tivite pnömonisi, malignite, tüberküloz ve diğer gra-nülomatöz enfeksiyonları içerir. Sarkoidoz etiyolojisi tam olarak bilinmeyen sistemik granülomatöz bir hastalıktır ve silika, berilyum gibi mesleki maruziyet faktörlerin tetikleyici ajan olarak rol oynayabileceği düşünülmektedir. Eksik ve dikkatsiz bir meslek öyküsü birçok olguda pnömokonyoz yerine sarkoidoz tanısı-na yol açabilir. Ek olarak bu iki hastalığın bir arada görülmesine veya bir diğerinin ötekinden önce sap-taması gibi durumlara da çeşitli makalelerde dikkat çekilmiştir. Bu yazıda bir üniversite hastanesinin iş ve meslek hastalıkları bölümüne başvuran beş olgu üzerinden sarkoidoz ve silikoz birlikteliği tartışılmıştır. Tüm olgularda aktif akciğer tüberkülozu ve akciğer malignitesi dışlandı. Tüm olguların biyopsi materyal-lerinin histopatolojik incelemeleri kazeifiye olmayan granülomatöz inflamasyon olarak rapor edildi. Bir olguda polarize mikroskopta ışığı çift kıran cisim gösterildi. Burada, bu olgular ışığında iyi alınmış bir meslek öyküsünün sarkoidoz ve silikozisin ayırıcı tanısı ve etiyolojisini saptamadaki faydasına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Silikoz, ayırıcı tanı.

Melike Yüksel Yavuz, Yucel Demiral. Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 59-64

Corresponding Author: Melike Yüksel Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale