e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Thoracic Empyema due to Streptococcus constellatus [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 128-131 | DOI: 10.5505/respircase.2016.39306

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Thoracic Empyema due to Streptococcus constellatus

Efsun Gonca Uğur Chouseın1, Sinem İliaz2, Sakine Yılmaz Öztürk1, Ayşe Bahadır1, Mediha Gönenç Ortaköylü1, Belma Akbaba Bağcı1, Emel Çağlar1
1Department of Pulmonary Medicine, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey

A 61–year-old mentally retarded man with congenital neurological disability presented with cough, wheezing, fever, and agitation for one week. The preliminary diagnosis was bronchopneumonia and respiratory failure and a treatment consisted of empiric antibiotics, bronchodilators, mucolytics and oxygen therapy was initiated. Thoracentesis revealed empyema and a closed tube thoracotomy was placed. Streptococcus constellatus was isolated from the pleural fluid. The patient was not on an oral care. Our microbiology laboratory reported the isolation of Streptococcus constellatus. According to the published literature on the re-sistance to the first-line antibiotics such as beta-lactam inhibitors, macrolides, and metronidazole, antibiotics were changed accordingly. The patient's overall condition improved, the markers of infection normalized, the amount of pleural effusion regressed, and culture of pleural effusion became sterile. After the removal of the thoracic tube, he was discharged from the hospital. Patients with neurological disabilities lacking proper oral hygiene are at high-risk for mortality-bearing diseases such as empyema secondary to non-pathogenic bacteria, including Streptococcus constellatus. Isolating the causative microorganism can guide the antibi-otic therapy where the antibiotic susceptibility testing is not available.

Keywords: Empyema, streptococcus constellatus, oral hygiene

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Streptococcus constellatus'a Bağlı Torasik Ampiyem Olgusu

Efsun Gonca Uğur Chouseın1, Sinem İliaz2, Sakine Yılmaz Öztürk1, Ayşe Bahadır1, Mediha Gönenç Ortaköylü1, Belma Akbaba Bağcı1, Emel Çağlar1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Departmanı
2Koç Üniveristesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Departmanı

Atmış bir yaşında konjenital nörolojik defisitli, mental retarde erkek hasta, bir haftadır olan öksürük, hırıltılı solunum, ateş, ajitasyonla başvurdu. Yatırılarak plöropnömoni ve solunum yetmezliği tanıları ile ampirik antibiyotik, bronkodilatör ve oksijen tedavisi başlandı. Torasentez ile ampiyem niteliğinde sıvı alındı, kapalı tüp torakostomi uygulandı. Ağız bakımının yapılmadığı öğrenilen hastada sıvıda Streptococcus constellatus izole edildi. O güne kadar kliniği ve enfeksiyon göstergeleri düzelmeyen has-tanın tedavisinin değiştirilmesi planlandı. Literatürler ışığında etkenin betalaktam inhibitörleri, makrolidler ve metronidazol gibi ajanlara dirençli olabileceği göz önüne alınarak antibiyoterapisi değiştirildi. Olgu; genel durumunun düzelmesi, enfeksiyon göstergelerinin düşmesi, sıvının azaldığının görülmesi, kültürünün negatifleşmesi, tüpünün çekilmesi sonrasında kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Nörolojik defisitli hastalarda ağız hijyeni yapılmadığında; normalde patojen olmayan Streptococcus constellatus gibi mikroorganizmaların mortal seyreden ampiyem gibi tablolara yol açabileceğini, elimizde bir antibiyogram olmasa da etkenin izolasyonunun uygun antibiyotik seçimi konusunda bize yol gösterebileceğini hatırlatmak amacı ile olgumuzu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, streptococcus constellatus, ağız hijyeni

Tomography Slices of the Case
Efsun Gonca Uğur Chouseın, Sinem İliaz, Sakine Yılmaz Öztürk, Ayşe Bahadır, Mediha Gönenç Ortaköylü, Belma Akbaba Bağcı, Emel Çağlar. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Thoracic Empyema due to Streptococcus constellatus. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 128-131

Corresponding Author: Efsun Gonca Uğur Chouseın, Türkiye
LookUs & Online Makale