e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Ruptured Hydatid Cyst Causing Tension Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 64-67 | DOI: 10.5505/respircase.2013.46855

Ruptured Hydatid Cyst Causing Tension Pneumothorax

Muharrem Çakmak1, Akın Eraslan Balci2, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan2
1Department Of Chest Surgery, Diyarbakır Training And Research Hospital, Diyarbakır
2Department Of Thoracic Surgery, Faculty Of Medicine, Fırat University, Elazığ

Hydatid cysts are parasitic infections caused by Echinococcus granulosus. Most of the cysts are asymptomatic. They most commonly involve the liver and lungs. The most common complication of hydatid cyst of the lung is the rupture of the cyst into a bronchus. Tension pneumothorax due to a ruptured hydatid cyst, on the other hand, is a very rare complication. We present in this paper a rare case with a hydatid cyst rupturing into the pleural cavity, causing tension pneumothorax. A 7-year-old girl presented with dyspnea, tachypnea, cyanosis, and tachycardia. Tension pneumothorax and a central lesion with a homogenous, smooth wall were detected. CT following tube thoracostomy revealed a ruptured hydatid cyst. The patient underwent cystotomy, closure of bronchial ostia, capitonnage, and partial decortication with posterolateral thoracotomy.

Keywords: Hydatid cyst, Tension pneumothorax, Cystotomy, Capitonnage.

Tansiyon Pnömotoraksa Neden Olan Rüptüre Kist Hidatik

Muharrem Çakmak1, Akın Eraslan Balci2, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan2
1Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği, Elazığ

Kist Hidatik, Echinococcus granulosus’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Kistlerin çoğu asempomatiktir. En sık karaciğer ve akciğerlere yerleşirler. Akciğer hidatik hastalığın en sık görülen komplikasyonu kistin bronş içine rüptürüdür. Hidatik kist rüptü- rüne bağlı tansiyon pnömotoraks ise çok nadir görü- len bir komplikasyondur. Bu yazıda plevral boşluğa açılmış ve tansiyon pnömotoraksa neden olmuş nadir görülen bir olguyu sunuyoruz. Yedi yaşında kız çocu- ğu hasta nefes darlığı, takipne, siyanoz ve taşikardi ile getirildi. Hastada tansiyon pnömotoraks ve santral bölgede homojen, düzgün duvarlı lezyon tespit edildi. Tüp torakostomi sonrası çekilen BT’de rüptüre kist hidatik tespit edildi. Hastaya sağ posterolateral torakotomi ile kistotomi, bronş ağızlarının kapatılması, kapitonaj ve parsiyel dekortikasyon yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Tansiyon pnömotoraks, Kistotomi, Kapitonaj.

Muharrem Çakmak, Akın Eraslan Balci, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan. Ruptured Hydatid Cyst Causing Tension Pneumothorax. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 64-67

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale