e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search




Respiratory Case Reports
A Case of Granular Cell Tumor of the Mediastinum Treated by VATS and A Review of Literature [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 20-24 | DOI: 10.5505/respircase.2020.47123

A Case of Granular Cell Tumor of the Mediastinum Treated by VATS and A Review of Literature

Şevki Mustafa Demiröz1, Göktürk Fındık1, Gülşen Yılmaz1, Funda Demirag2, Pınar Tarı3
1University Of Health Scienes, Ankara Atatürk Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Department of Thoracic Surgery,Ankara, Turkey
2University Of Health Scienes, Ankara Atatürk Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Department of Pathology,Ankara, Turkey
3University Of Health Scienes, Ankara Atatürk Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Department of Nuclear Medicine,Ankara, Turkey

Granular cell tumors (GCT) of mediastinal origin are extremely rare. To the best of our knowledge there have been a total of 21 cases reported since the first case was reported by Harrer in 1972. Both benign and malign forms of GCTs have been reported, and some criteria for malign forms have been described. Preoperative diagnoses are challenging due to the rareness of the condition. Histopathological studies should include immunhistochemistry. Given the rareness of such tumors in the mediastinum, the findings and the diagnostic yield of PET-CT are still unclear. Herein we present the case of a 50-year-old woman suffering from back pain whose diagnosis was based on a thorax computed tomography followed by PET-CT, and who was treated with a video-assisted thoracic surgical excision, with a final pathologic diagnosis of a “granular cell tumor” of the posterior mediastinum.

Keywords: granular cell tumor, mediastinal tumor, video-assisted thoracic surgery

VATS ile Tedavi Edilen Mediastinal Granüler Hücreli Tümör Olgusu ve Literatür İncelemesi

Şevki Mustafa Demiröz1, Göktürk Fındık1, Gülşen Yılmaz1, Funda Demirag2, Pınar Tarı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Patoloji Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara

Mediastinal Granüler Hücreli Tümör (GHT) oldukça nadirdir. İlk kez 1972 yılında Harrer tarafından bildirildiği tarihten beri literatürdeki toplam olgu sayısı 21’dir. GHT’nin hem benign hem de malign formları bildirilmiş, malignite kriterleri de tanımlanmıştır. Oldukça nadir bir tümör olması nedeniyle ayırıcı tanıda düşünülmediğinden preoperatif tanısı zordur. Histopatolojik incelemeler mutlaka immünhistokimyasal çalışmaları da içermelidir. Mediastende nadir görülen bir tümörü olduğundan, tanıda PET/BT’nin etkinliği de henüz belirlenmemiştir. Sunulan olguda, sırt ağrısı ile başvuran 50 yaşında bir kadın hastaya, toraks tomografisi ve takiben PET/BT çekilmiş, posterior mediastinal bölgede saptanan lezyona yönelik VATS ile total eksizyon yapılmıştır. Histopatolojik tanı “granüler hücreli tümör” olarak raporlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Granüler Hücreli Tümör, Mediastinal Tümör, Video-yardımlı Göğüs Cerrahisi

Image Slices of the Case




Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Gülşen Yılmaz, Funda Demirag, Pınar Tarı. A Case of Granular Cell Tumor of the Mediastinum Treated by VATS and A Review of Literature. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 20-24

Corresponding Author: Şevki Mustafa Demiröz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale