e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Surgical Treatment of a Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica with a Thymic Cyst [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 132-135 | DOI: 10.5505/respircase.2020.47568

Surgical Treatment of a Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica with a Thymic Cyst

Kenan Can Ceylan, Hüseyin Mestan, Şeyda Örs Kaya
Department of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital-İZMİR

Tracheobronchopathia osteochondroplastica is a rare benign disease that is characterized by multiple submucosal osseous and cartilaginous nodules in the tracheal bronchus. The etiology is not clear. A thoracic computed tomography of a 75 year-old female patient with complaints of dyspnea and cough for a year revealed two different lesions on the trachea and the anterior mediastinum. A bronchoscopy revealed a solid mass in the distal part of the trachea, affecting 4–5 cartilaginous rings and restricting the tracheal lumen by approximately 70%. The mass was located approximately two cartilaginous rings distant to the carina. A tracheal sleeve resection and thymectomy were performed through a right thoracotomy. The histopathological results indicated tracheobronchopathia osteochondroplastica and a thymic cyst. The postoperative follow up was uneventful. We report this rare case since the co-existence of tracheobronchopathia osteochondroplastica and the thymic cyst is a condition rarely seen in literature.

Keywords: Surgery, Thymic cyst, Tracheobronchopathia osteochondroplastica

Timik Kistin Eşlik Ettiği Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusunda Cerrahi Tedavi

Kenan Can Ceylan, Hüseyin Mestan, Şeyda Örs Kaya
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Cerrahisi Kliniği-izmir

Trakeabronkopatia osteokondroplastika nadir görülen, trakea ve bronş lümenine doğru çıkıntı yapan çok sayıda osseöz ve kartilajönez nodüller ile karakterize benign bir hastalıktır. Etyolojisi belli değildir. Yetmiş beş yaşında kadın hastaya bir yıldır devam eden dispne ve öksürük şikayeti nedeni ile çekilen toraks bilgisayarlı tomografide trakea ve anterior mediastende kitle saptandı. Bronkoskopide trakeada yaklaşık 4-5 kıkırdak halka kadar ilerleyen, lümeni % 70’ ye yakın daraltan kitle lezyonu görüldü. Distalinde karinaya yaklaşık 2 kıkırdak halka mesafe yerleşimliydi. Hastaya sağ torakotomi ile trakeal sleeve rezeksiyon ile uç uca anastomoz ve timektomi operasyonu uygulandı. Histopatolojik incelemelerin sonucu trakeabronkopatia osteokondroplastika ve timik kist ile uyumlu olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde kompikasyon gelişmedi. Olgu trakeabronkopatia osteokondroplastika ve timik kist birlikteliği çok nadir görüldüğü için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Timik kist, Trakeabronkopatia Osteokondroplastika

Image Slices of the Case
Kenan Can Ceylan, Hüseyin Mestan, Şeyda Örs Kaya. Surgical Treatment of a Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica with a Thymic Cyst. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 132-135

Corresponding Author: Kenan Can Ceylan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale