e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer. [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 1-5 | DOI: 10.5505/respircase.2019.49140

A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.

Taeyun Kim1, Hyunji Choi2, Jinyoung Lee3, Jehun Kim1
1Department Of Pulmonology, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea
2Department Of Laboratory Medicine, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea.
3Department Of Infectious Disease, Kosin University Gospel Hospital, Busan, South Korea.

Aspergillus species are widely distributed in nature. Aspergillus can cause life-threatening invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in patients with impaired immune function. IPA is difficult to diagnose because the symptoms are nonspecific and the radiologic findings can be various. A 68-year-old female was referred to the department of pulmonology for right upper chest pain for two weeks. Computed-tomography (CT) scan showed suspicion of lung cancer, then endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) was performed. IPA was diagnosed histologically. In Korea, this is the first report of IPA diagnosed through EBUS-TBNA. The role of EBUS-TBNA in the histological diagnosis of mass like lung lesions is expected to expand.

Keywords: endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration, Bronchoscopy, Invasive pulmonary aspergillosis,

Akciğer Kanseri Olarak Yanlış Tanı Alan İmmün Sistemi Sağlıklı EBUS-TBİA ile İnvazif Pulmoner Aspergillozis Tanısının Konan Bir Olgu

Taeyun Kim1, Hyunji Choi2, Jinyoung Lee3, Jehun Kim1
1Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Busan, Güney Kore
2Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Laboratuvar Tıbbı Bölümü, Busan, Güney Kore
3Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Enfeksiyon Has-talıkları Bölümü, Busan, Güney Kore

Aspergillozis örnekleri doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Aspergillus, immün sistemi bozulmuş hastalarda hayatı tehdit eden invazif pulmoner aspergillozise (IPA) neden olabilmektedir. IPA semptomları nonspesifik ve radyolojik bulguları çeşitli olduğu için tanısı zor bir hastalıktır. Göğüs üst kısmında iki haftadır devam ağrı nedeniyle, 68 yaşındaki kadın hasta Göğüs Hastalıkları bölümüne yönlendirilmişti. Bilgisayarlı tomografide akciğer kanserinden şüphe edildi. Endobronşial ultrason rehberliğinde transbronşial iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) yapıldı ve IPA tanısı histolojik olarak kondu. Bu, Kore’de EBUS-TBİA ile IPA tanısı konan ilk olgu sunumudur. Kitlesel akciğer lezyonlarının tanısında EBUS-TBİA’nın rolünün artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endobronşial ultrason rehberliği, transbronşial iğne apirasyonu, bronkoskopi, invazif pulmoner aspergillozis

Taeyun Kim, Hyunji Choi, Jinyoung Lee, Jehun Kim. A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 1-5

Corresponding Author: Jehun Kim, South Korea
LookUs & Online Makale