e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 62-64 | DOI: 10.5505/respircase.2012.54264

Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Sevinç Sarınç Ulaşlı2
1Etlik Ihtisas Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Afyon, Turkey.

Tracheal diverticulum (TD) is a rare benign condition characterised by invaginations of the tracheal wall resulting in paratracheal air cysts. Sixty nine years old female patient admitted to our clinic with chest pain, prolonged cough for 3 months and dyspnea. She had no smoking history. Physical examination, chest X-ray and pulmonary function test results were normal. Air filled lesion with 1 cm in dimension on right paratracheal area connected to tracheal lumen was determined on thorax computed tomography. Patient was diagnosed as TD. TD is usually located on the right wall of trachea as in our patient. Majority of patients are asymptomatic, however diverticulum can retain secretions and act as reservoir for secretions predisposing recurrent infections. TD incidence may be as high as 2%, although rarely reported in clinical practice and literature. Therefore, clinicians should keep in mind TD for patients presenting with chronic cough particularly if chest radiograph and spirometry are normal.

Keywords: Cough, trachea, diverticulum

Kronik Öksürük Nedeni Olarak Trakeal Divertikül

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Sevinç Sarınç Ulaşlı2
1T.c. Sağlık Bakanlığı, Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Afyon, Türkiye

Trakeal divertikül paratrakeal hava kistlerine neden olan trakea duvarının invajinasyonu ile karakterize nadir görülen benign bir durumdur. Altmış dokuz yaşında bayan hasta kliniğimize göğüs ağrısı, üç aydır süren kuru öksürük ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın sigara içme hikayesi yoktu. Fizik muayenesinde akciğer sesleri doğaldı. Akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi normaldi. Toraks bigisayarlı tomografisinde sağ paratrakeal alanda trakeanın posterolateralinde 1 cm çapında trakea ile bağlantılı bir hava dansitesinin olduğu görüldü. Hastaya trakeal divertikül tanısı kondu. Trakeal divertikül hastamızda da olduğu gibi genelde trakeanın sağ duvarında yerleşir. Hastaların çoğunda herhangi bir semptom görülmezken bu lezyonlar sekresyonlar için rezervuar görevi görerek tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilir. Klinik pratik ve literatürde nadir olarak bildirilse de trakeal divertikül insidansı %2’ye kadar çıkabilir. Bu nedenle kronik öksürük nedeniyle değerlendirilen özellikle akciğer grafisi ve spirometrenin normal olduğu hastalarda trakeal divertikül tanısını akılda tutmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Öksürük, trakea, divertikül

Gülbahar Darılmaz Yüce, Sevinç Sarınç Ulaşlı. Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 62-64

Corresponding Author: Gülbahar Darılmaz Yüce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale