e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Cause of Hemoptysis: Goodpasture Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 96-100 | DOI: 10.5505/respircase.2015.55706

A Rare Cause of Hemoptysis: Goodpasture Syndrome

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, İsmail Kayaalp, Nuran Katgı, Salih Zeki Güçlü
Department of Pulmonology, Dr. Suat Seren Training and Research Hospital for Thoracic Medicine and Surgery, İzmir, Turkey

Goodpasture syndrome is a rare, autoimmune disease characterized by diffuse pulmonary hemorrhage (DAH), glomerulonephritis, and the production of anti-glomerular basement membrane antibodies. A 20-year-old male presented to the emergency department of our hospital with progressive dyspnea and intermittent hemoptysis over the last four months. His posteroanterior chest radiograph demonstrated reticulonodular opacities throughout the both lungs and alveolar hemorrhage was the dominant pathologic finding of the transbronchial biopsies. The urinalysis revealed microscopic hematuria and micro-albuminuria, and the percutaneous kidney biopsy demonstrated crescentic glomerulonephritis. Anti-glomerular basement membrane antibodies were detected in the circulation and the patient was diagnosed with Goodpasture syndrome. This syndrome usually starts with DAH, which is followed by symptoms of kidney disease and may result in chronic kidney failure. Physicians should always keep this syndrome in mind, especially in young adults presenting with DAH; treatment of this syndrome should be initiated as soon as possible.

Keywords: Diffuse alveolar hemorrhage, Goodpasture syndrome, crescentic glomerulonephritis.

Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Goodpasture Sendromu

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, İsmail Kayaalp, Nuran Katgı, Salih Zeki Güçlü
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Goodpasture Sendromu nadir görülen ve otoimmün kökenli bir hastalık olup diffüz alveoler hemoraji (DAH), glomerülonefrit ve anti-glomerüler bazal membran antikorlarının üretimi ile karakterizedir. Yirmi yaşında erkek hasta hastanemizin acil servisine dört aydan beri artış gösteren nefes darlığı ve tekrarlayan hemoptizi yakınmaları ile başvurdu. Hastanın posteroanterior akciğer grafisinde her iki akciğerin tüm zonlarında retikülonodüler opasite artışı ve transbronşial akciğer biyopsisinde alveoler hemoraji ile uyumlu bulgular saptandı. İdrar analizinde hematüri ve mikroalbüminüri tespit edilen hastanın, böbrek biyopsisi sonucu da kresentik glomerülonefrit olarak raporlandı. Dolaşımda antiglomerül bazal membran antikorlarının varlığı tespit edildi ve hastaya Goodpasture Sendromu tanısı konuldu. Goodpasture Sendromunda ilk başvuru genellikle DAH şeklinde olmakla birlikte, kronik böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek tutulumu da gelişebilmektedir. Özellikle genç erişkinlerde DAH ile başvuran hastalarda bu tanı akla getirilmeli ve uygun tedavi en kısa süre içerisinde başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diffüz alveoler hemoraji, Goodpasture sendromu, kresentik glomerülonefrit.

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, İsmail Kayaalp, Nuran Katgı, Salih Zeki Güçlü. A Rare Cause of Hemoptysis: Goodpasture Syndrome. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 96-100

Corresponding Author: Mehmet Ünlü, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale