e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 77-82 | DOI: 10.5505/respircase.2022.55822

A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis

Gamze Kayasuyu1, Ceyda Anar1, Süheyla Uygur1, Betül Doğan1, Muzaffer Onur Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1Department of Pulmonology, İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Patology, İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Spleen tuberculosis has occasionally been described in literature, mostly in immunocompromised patients with various risk factors. The presence of spleen in-volvement and splenomegaly makes this type of My-cobacterium tuberculosis infection difficult to diag-nose. A 56-year-old woman who had mediastinal and abdominal lymphadenopathies with splenomeg-aly and was investigated with a pre-diagnosis of lymphoma, and with no significant medical history, presented with complaints of fever and malaise. Here, we present a case of tuberculous lymphadenitis and pleuritis accompanied by splenic tuberculosis with the appearance of granulomatous inflammation on pleu-ral and spleen biopsy. Tuberculosis should be kept in mind as a differential diagnosis in diseases accom-panied by a fever of unknown origin and lymphade-nopathy.

Keywords: Tuberculosis, lymphadenit, spleen, pleural effusion.

Splenik Tüberkülozun Eşlik Ettiği Tüberküloz Lenfadenit ve Tüberküloz Plörezi: Bir Olgu Sunumu

Gamze Kayasuyu1, Ceyda Anar1, Süheyla Uygur1, Betül Doğan1, Muzaffer Onur Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Dalak tüberkülozu, literatürde zaman zaman, çoğun-lukla çeşitli risk faktörleri olan bağışıklığı baskılanmış bireylerde tanımlanmıştır. Dalak tutulumu ve spleno-megalinin olması, bu tür Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonunun teşhis edilmesini zorlaştırır. Spleno-megali ile birlikte mediastinal ve abdominal lenfade-nopatileri olan ve lenfoma ön tanısı ile araştırılan, önemli bir tıbbi öyküsü olmayan 56 yaşında kadın hasta ateş, halsizlik yakınması ile başvurdu. Alınan plevral ve dalak biyopsisinde granülomatöz inflamas-yonun ortaya çıktı. Burada, dalak tüberkülozunun eşlik ettiği tüberküloz lenfadenit ve plörit olgusunu sunuyoruz Tüberküloz, nedeni bilinmeyen ateş ve lenfadenopatilerin eşlik ettiği hastalıklarda ayırıcı tanı olarak hala akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, lenfadenit, dalak, plevral effüzyon.

Image Slices of the Case
Gamze Kayasuyu, Ceyda Anar, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan, Ebru Cakir. A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 77-82

Corresponding Author: Ceyda Anar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale