e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Nodular Splenic Sarcoidosis: A Rare Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 124-127 | DOI: 10.5505/respircase.2017.59480

Nodular Splenic Sarcoidosis: A Rare Case Report

Mustafa Çalık1, Mihrican Yesildag2, Saniye Göknil Çalık3, Tahir Taha Bekci2, Hıdır Esme1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye.

Sarcoidosis is an idiopathic, multi-systemic, granulomatous disease. It most commonly involves the lungs. Herein, we present a rare and usually asymptomatic case with splenic sarcoidosis without liver involvement. A 31-year-old male patient was admitted to our clinic with cough, sputum, and shortness of breath. He reported no common systemic complaints of sarcoidosis. Thoracic and abdominal computed tomography showed multiple hypodense mediastinal lymph nodes with splenic involvement. No other intra-abdominal pathology or peripheral lymphadenopathy was detected. Mediastinoscopy was performed. Diagnosis was made histopathologically. Following the treatment, his complaints regressed. Nodular splenic involvements are uncommon. Although there have been reported thirty-nine cases of sarcoidosis with multiple nodular hepatic and splenic lesions, only three isolated splenic cases have been reported in the literature to date. Despite its rarity, extra-pulmonary sarcoidosis may cause significant morbidity and mortality. Therefore, we discuss this case to draw attention to splenic sarcoidosis without liver involvement and its manifestations, diagnosis, and clinical course.

Keywords: Sarcoidosis, splen, intra-abdominal, splenic involvement, nodular

Nodüler Splenik Sarkoidoz: Nadir Bir Olgu

Mustafa Çalık1, Mihrican Yesildag2, Saniye Göknil Çalık3, Tahir Taha Bekci2, Hıdır Esme1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
3KTO Karatay University Vocational School of Health Services, Konya, Turkey

Sarkoidoz idiyopatik multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. En sık akciğerleri tutar. Biz nadir ve genellikle asemptomatik karaciğer tutulumu olmayan nodüler splenik sarkoidozlu bir olguyu sunduk. Otuz bir yaşındaki erkek hasta; öksürük, balgam ve nefes darlığı şikâyetleriyle kliniğimize başvurdu. Sarkoidozun yaygın sistemik bulgularından hiçbirine rastlanılmadı. Toraks ve batın BT incelenmesinde çok sayıda hipodens mediastinal lenf nodları ve dalak tutulumu vardı. Başka intra-abdominal patoloji veya periferik lenfadenopati saptanmadı. Mediastinoskopi yapıldı. Tanısı histopatolojik olarak doğrulandı. Tıbbi tedaviden sonra şikâyetleri azaldı. Nodüler splenik tutulumu nadirdir. Sarkoidozun; multiple karaciğer ve splenik tutulumu olan otuz dokuz olgu rapor edilmesine rağmen, sadece üç izole nodüler splenik tutulum literatürde bildirilmiştir. Nadirliği nedeniyle ekstrapulmoner sarkoidoz önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Bu nedenle, karaciğer tutulumu olmayan nodüler splenik sarkoidozun, belirtileri, tanısı ve klinik seyrine dikkat çekmek amacıyla bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, dalak, intra-abdominal, dalak tutulumu, nodüler

Tomography Slices of the Case
Mustafa Çalık, Mihrican Yesildag, Saniye Göknil Çalık, Tahir Taha Bekci, Hıdır Esme. Nodular Splenic Sarcoidosis: A Rare Case Report. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 124-127

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye
LookUs & Online Makale