e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Methemoglobulinemia due to Dapson Use: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 198-201 | DOI: 10.5505/respircase.2021.61224

Methemoglobulinemia due to Dapson Use: A Case Report

Recai Ergün, Serap Atik, Dilek Ergün, Fikret Kanat
Department of Chest Diseases, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Dapson, although generally well tolerated, can lead to hematological side effects. Although methemoglobinemia is a rare clinical condition, it can culminate in death if not treated in a timely and appropriate manner. A 21-year-old male patient presented to our outpatient clinic with shortness of breath, with oxygen saturation in ambient air measured by pulse oximetry at 88%. His initial medical history and physical examination were unremarkable for possible causes of dyspnea, while arterial blood gas measurements revealed methemoglobin elevation (Fmethb: 10.6). Detailed history revealed that dyspnea with subsequent hypoxia had started after dapsone treatment due to IgA dermatitis. We present this case report to highlight the possible role of dapsone as a rare cause of hypoxemia and methemoglobinemia, as exemplified in this young patient undergoing dapsone treatment for IgA dermatitis in which dyspnea was the initial symptom.

Keywords: Methemoglobinemia, dapson, hypoxemia.

Dapson Kullanımına Bağlı Gelişen Methemoglobinemi: Olgu Sunumu

Recai Ergün, Serap Atik, Dilek Ergün, Fikret Kanat
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Dapson genellikle iyi tolere edilmesine rağmen hematolojik yan etkiler gösterebilmektedir. Methemoglobinemi ender görülen bir klinik durum olmasına karşın, zamanında ve uygun tedavi edilmediği takdirde ölüme neden olabilir. Yirmi bir yaşında erkek hasta nefes darlığı nedeni ile polikliniğimize başvurdu. Oda havasında ölçülen okijen saturasyonu %88 idi. Öykü, fizik muayene ve tetkiklerinde nefes darlığını açıklayacak bulgu yoktu. Arter kan gazında methemoglobin düzeyi yüksek (Fmethb: 10,6) olarak saptandı. Dispne ve hipoksi bulguları olan hastada ayrıntılı anamnezde IG A Dermatitine bağlı dapson kullanımı olduğu öğrenildi. IG A dermatiti nedeniyle dapson kullanan ve dispne ile başvuran genç hastada hipoksemi ve methemoglobineminin nadir nedenlerinden olan dapson kullanımını akla getirmek adına bu olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, dapson, hipoksemi.

Recai Ergün, Serap Atik, Dilek Ergün, Fikret Kanat. Methemoglobulinemia due to Dapson Use: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 198-201

Corresponding Author: Recai Ergün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale