e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 24-28 | DOI: 10.5505/respircase.2015.64326

INTERACTIVE CASE REPORT: Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Case Report

Tayfun Çalışkan1, Oğuzhan Okutan1, Ufuk Berber2, Yasin Uyar1, Ömer Ayten1, Faruk Çiftçi1, Zafer Kartaloğlu1
1Department of Pulmonology, Gmma Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, GMMA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey

Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare diffuse lung disease characterized by intra-alveolar accumulation of spherical calcium phosphate concretions (microliths). The disease predominates in a few countries, particularly Turkey, Italy, and Japan. Since most of the patients have no symptoms at the time of diagnosis, the disease is usually diagnosed incidentally during pulmonary radiography for other reasons, as in the current case. The SLC34A2 gene mutations can cause PAM. Characteristic radiographic findings of PAM consist of bilateral, fine, sand-like micronodules typically in the middle and lower zones. Although many authors argue that the typical radiological pattern precludes the requirement for a lung biopsy in most cases, it remains the most definitive procedure for confirmation of PAM. There is no known effective treatment for the disease. We present a case of pathologically diagnosed PAM with a review of the literature.

Keywords: Pulmonary alveolar microlithiasis, calcification, microlith.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis: Olgu Sunumu

Tayfun Çalışkan1, Oğuzhan Okutan1, Ufuk Berber2, Yasin Uyar1, Ömer Ayten1, Faruk Çiftçi1, Zafer Kartaloğlu1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis (PAM), küresel kalsiyum fosfat taşlarının (mikrolit) intra-alveoler birikimi ile karakterize nadir görülen diffüz bir akciğer hastalığıdır. Hastalık bir kaç ülkede, özellikle de Türkiye, İtalya ve Japonya'da sık görülmektedir. Hastaların çoğunun tanı konduğu anda hiçbir şikâyeti olmadığından, hastalık genellikle bizim olgumuzda olduğu gibi diğer nedenlerle çekilen akciğer grafisi sırasında tesadüfen teşhis edilir. SLC34A2 gen mutasyonları PAM neden olabilir. PAM’in karakteristik radyolojik bulguları genellikle orta ve alt zonlarda saptanan bilateral ince kum benzeri mikronodüllerdir. Her ne kadar birçok yazar, tipik radyolojik paternin çoğu durumda akciğer biyopsisi ihtiyacını ortadan kaldırdığını iddia etse de, akciğer biyopsisi PAM tanısının doğrulanması için en kesin tanısal prosedürdür. Hastalık için herhangi bir bilinen etkin bir tedavi yoktur. Biz, patolojik olarak tanı konan PAM olgusunu, literatür eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler mikrolitiyazis, kalsifikasyon, mikrolit.

Image Slices of the CaseTayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Ufuk Berber, Yasin Uyar, Ömer Ayten, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu. INTERACTIVE CASE REPORT: Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Case Report. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 24-28

Corresponding Author: Tayfun Çalışkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale