e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Complication of Endobronchial Ultrasonography-transbronchial Needle Aspiration: Endob ronchial Nodule [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 172-175 | DOI: 10.5505/respircase.2021.67689

A Rare Complication of Endobronchial Ultrasonography-transbronchial Needle Aspiration: Endob ronchial Nodule

Kemal Can Tertemiz1, Nurcan Güler1, Volkan Karaçam2, Aylin Ozgen Alpaydin1
1Department of Chest Diseases, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) is a safe procedure with high diagnostic yield. However, complications related to EBUS-TBNA procedures are increasingly being reported. Common complications of EBUS-TBNA include infectious complications, pneumothorax, bleeding, and pneumome-diastinum. Although the frequency of complications varies among studies, complication rates are quite rare (0.15 - 1.44%). One of the rare complications of EBUS-TBNA is the appearance of nodular lesions at the tracheobronchial puncture sites following EBUS-TBNA, namely "tracheobronchial puncture site nodular reaction" (TPNR). Here, we present three cases of TPNR, two of which were diagnosed with granulation tissue and one with malignancy. A biopsy must be taken in cases presenting with nodular lesion after EBUS.

Keywords: Endobronchial ultrasonography, endob-ronchial nodular lesions, endobronchial granulation

Endobronşiyal Ultrasonografi-Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Nadir Bir Komplikas-yonu: Endobronşiyal Nodül

Kemal Can Tertemiz1, Nurcan Güler1, Volkan Karaçam2, Aylin Ozgen Alpaydin1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Has-talıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Endobronşiyal ultrason kılavuzluğunda transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) yüksek tanısal verime sahip güvenli bir prosedürdür. Bununla birlikte, EBUS-TBİA prosedürleri ile ilgili komplikasyonlar giderek da-ha fazla rapor edilmektedir. EBUS-TBİA yaygın komplikasyonları arasında, enfeksiyöz komplikasyonlar, pnömotoraks, kanama ve pnömomediasten yer almaktadır. Komplikasyon sıklığı çalışmalar arasında değişmek-le birlikte komplikasyon oranları oldukça nadirdir (% 0.15 -% 1.44). EBUS‐TBİA' nın nadir komplikasyonlarından biri, EBUS-TBİA'yı takiben trakeobronşiyal delinme bölgelerinde nodüler lezyonların ortaya çıkmasıdır. “Trakeobronşiyal ponksiyon bölgesi nodüler reaksiyonu" (TPNR) olarak tanımlanır. Bura-da, tanısı ikisinde granülasyon dokusu, birinde malignite olan TPNR gelişen üç olguyu sunuyoruz. EBUS sonrası nodüler lezyon ile başvuran olguarda mutlaka biyopsi alınma-lıdır.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal ultrasonografi, endobronşiyal nodüler lezyonlar, endobronşiyal granülasyon.

Kemal Can Tertemiz, Nurcan Güler, Volkan Karaçam, Aylin Ozgen Alpaydin. A Rare Complication of Endobronchial Ultrasonography-transbronchial Needle Aspiration: Endob ronchial Nodule. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 172-175

Corresponding Author: Kemal Can Tertemiz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale