e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Suspected COVID-19 Identified with AIDS, PCP and Tuberculosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 102-106 | DOI: 10.5505/respircase.2022.67984

A Case of Suspected COVID-19 Identified with AIDS, PCP and Tuberculosis

Zeynep Tilbe Saymaz, Şeref Özkara
Ankara Atatürk Respiratory Disease and Thoracic Surgery Hospital, Ankara, Türkiye

HIV (Human Immunodeficiency Virus) is the virus that causes AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), while PCP (Pneumocystis jiroveci pneumonia), tuber-culosis, CMV (Cytomegalovirus) and candidiasis are the OIs (opportunistic infections) occurring due to immune deficiency. OIs, and bacterial pneumonias in particular, are the most common causes of mortality, which makes the screening and prophylactic therapy for OIs necessary. The synergy between tuberculosis and HIV has long been known, and worsens the prognosis. PCP is an OI that is caused by a fungus named P. jiroveci. COVID-19 has emerged as a new cause of death among AIDS patients. Screening and prophylactic therapy for Ols is vital for patients with AIDS, however, mortality may be high due to delays in screening and prophylaxis in those whose HIV positivity is detected coincidentally. We report here on a patient who applied to our hospital with suspected COVID-19 pneumonia who was found during follow-up to be HIV positive with PCP and pulmonary tuber-culosis.

Keywords: HIV, PCP, Tuberculosis, Covid-19

AIDS, PCP ve Tüberküloz Tanıları Alan COVİD-19 Şüpheli bir Olgu

Zeynep Tilbe Saymaz, Şeref Özkara
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) immün sistemi zayıflatan, AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) hastalığına yol açan viral bir enfeksiyon-dur. İmmün sistemin zayıflaması ile birlikte, tüberkü-loz, PCP (Pneumocystis jiroveci pnömonisi), CMV (sitomegalovirüs), kandida gibi fırsatçı enfeksiyonlara olanak sağlamaktadır. En yüksek mortaliteyi oluşturan durumlar fırsatçı enfeksiyonlardır. Bu durum AIDS hastalarında fırsatçı enfeksiyonlara yönelik tarama ve profilaksi uygulanmasını gerekli kılmıştır. Tüberküloz ile HIV birlikteliği uzun zamandır bilinmekte ve prog-nozu kötüleştirmektedirler. PCP ise günümüzde man-tar olarak kabul edilen P. jirovecii etkenli fırsatçı bir pnömonidir. Covid -19 pandemisi ile birlikte de AIDS hastalarında yeni bir mortalite sebebi ortaya çıkmıştır. AIDS hastalarının bu fırsatçı enfeksiyonlara karşı taranması, profilaktik tedavi alması ve erkenden tedavi almaları hayati önem taşımaktadır. Ancak HIV pozitifliği rastlantısal olarak saptanan kişilerde tarama ve profilaksi gecikmesinden ötürü mortalite yüksek seyredebilmektedir. Bu yazıda Covid-19 pnömonisi şüphesi ile hastanemize başvuran bir hastanın HIV pozitif tespit edilip PCP ve takibinde akciğer tüberkü-lozu saptanması anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: HIV, PCP, Tüberküloz, Covid-19

Image Slices of the Case
Zeynep Tilbe Saymaz, Şeref Özkara. A Case of Suspected COVID-19 Identified with AIDS, PCP and Tuberculosis. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 102-106

Corresponding Author: Zeynep Tilbe Saymaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale