e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Hydatid Cyst Mimicking Superior Sulcus Tumor: Intrathoracic, Extrapulmonary, Intraosseous Location [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 32-34 | DOI: 10.5505/respircase.2013.68077

A Case of Hydatid Cyst Mimicking Superior Sulcus Tumor: Intrathoracic, Extrapulmonary, Intraosseous Location

Fatih Meteroglu, Atalay Sahin, Sevval Eren
Dicle University, Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Diyarbakir, Turkey

Hydatid cysts are rarely located outside of the liver and lungs. Exceptional locations, such as the in-traosseous part of the rib can cause unusual symp-toms. An accurate preoperative diagnosis is im-portant, but may be confusing in some cases. The presented case here is an example of echinococcosis of the first rib in a young adult who complained of shoulder pain. Plain chest x-ray and computerized tomography scan were suggestive of a superior sulcus tumor. The lesion was resected and the histopathological examination confirmed hydatid disease.

Keywords: Sulcus tumor, hydatid, cyst

Superior Sulkus Tümörünü Taklit Eden Kist Hidatik Olgusu: İntratorasik, Ekstrapul-moner, İntraossöz Yerleşim

Fatih Meteroglu, Atalay Sahin, Sevval Eren
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Diyarbakır, Türkiye

Karaciğer ve akciğer dışında kist hidatik yerleşimi seyrektir. Kaburgaların kemik kısmı gibi nadir yerle-şimler, alışık olmayan semptomlara yol açabilir. Cerrahi öncesi doğru tanı önemli olup bazı vakalarda şaşırtıcı olabilir. Omuz ağrısı çeken genç bir erişkin hastada görülen birinci kosta ekinokokoz olgusu sunuldu. Akciğer grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografisinde superior sulkus tümörü şüphesi vardı. Lezyon rezeke edildi ve histopatolojik inceleme sonucu kist hidatik tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Sulkus tümör, hidatik, kist.

Fatih Meteroglu, Atalay Sahin, Sevval Eren. A Case of Hydatid Cyst Mimicking Superior Sulcus Tumor: Intrathoracic, Extrapulmonary, Intraosseous Location. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 32-34

Corresponding Author: Atalay Sahin, Türkiye
LookUs & Online Makale