e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Spontaneous Pneumomediastinum without Pneumothorax in Non-ventilated COVID-19 Pneumonia: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 202-207 | DOI: 10.5505/respircase.2021.68916

Spontaneous Pneumomediastinum without Pneumothorax in Non-ventilated COVID-19 Pneumonia: A Case Report

Salvatore Greco1, Enrico Giorgini2, Gaetano Lo Coco1, Nicoletta Giacalone2, Paola Sambo2, Maria Teresa Milite2, Giovanni Magalotti2, Arianna Lanzi2, Elena Magnani2, Rosanna DAmbrosio2, Elisa Paolucci1, Luca Montaguti2
1Department of Translational Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy
2Medical Department, Unit of Internal Medicine, Ospedale “m.bufalini”, Cesena, Italy

Spontaneous pneumomediastinum (SPM) is among the rare complications of Corona-virus Disease-19 (COVID-19) and usually in-volves patients with a severe form of disease who are undergoing treatment with invasive/noninvasive ventilation or high-flow oxygen therapy. A very low percent-age of SPM cases are detected in non-ventilated COVID-patients, the underlying causes of which are still to be understood. We report here on the case of a 65-year-old patient with no clinical history of cardiovascular or pulmonary disease who developed SPM within a few days following hospital admission. SPM was detected on chest CT-angiography, and was unrelated to high-flow oxygen treatment.

Keywords: COVID-19, Spontaneous pneumomediastinum, SARS-CoV-2.

İnvazif-Non-İnvazif Ventilasyon Uygulanmayan COVID-19 Pnömonisinde Pnömotoraks Olmadan Spontan Pnömomediastinum: Olgu Sunumu

Salvatore Greco1, Enrico Giorgini2, Gaetano Lo Coco1, Nicoletta Giacalone2, Paola Sambo2, Maria Teresa Milite2, Giovanni Magalotti2, Arianna Lanzi2, Elena Magnani2, Rosanna DAmbrosio2, Elisa Paolucci1, Luca Montaguti2
1Translasyonel Tıp Bölümü, Ferrara Üniversitesi, Ferrara, İtalya
2Tıp Departmanı, Dahiliye Birimi, Ospedale “m.bufalini”, Cesena, İtalya

Spontan pnömomediastinum (SPM) korona virüs (COVID-19) hastalığının nadir kompli-kasyonları arasında bulunmaktadır. Genel-likle invazif / non-invazif ventilasyon veya yüksek akışlı oksijen tedavisi alan ve hastalı-ğı ağır şekilde geçirmekte olan hastalarda görülür. Ventilasyon kullanılmayan COVID-19 hastalarında çok düşük oranda SPM tes-pit edilmektedir. Ancak SPM gelişmesinin altında yatan nedenler hala tam olarak anlaşılmamıştır. Bu makalede 65 yaşında, klinik olarak kardiyovasküler veya pulmoner hastalık geçmişi olmayan, hastaneye yatı-şından sonraki birkaç gün içinde SPM geli-şen bir olguyu sunmaktayız. Toraks BT-anjiyografisinde SPM tespit edilmiş olup yük-sek akımlı oksijen tedavisi kullanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, spontan pnömomediastinum, SARS-CoV-2.

Image Slices of the Case
Salvatore Greco, Enrico Giorgini, Gaetano Lo Coco, Nicoletta Giacalone, Paola Sambo, Maria Teresa Milite, Giovanni Magalotti, Arianna Lanzi, Elena Magnani, Rosanna DAmbrosio, Elisa Paolucci, Luca Montaguti. Spontaneous Pneumomediastinum without Pneumothorax in Non-ventilated COVID-19 Pneumonia: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 202-207

Corresponding Author: Elisa Paolucci, Italy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale