e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Negative Pressure Pulmonary Edema Type II after Tonsillectomy Operation [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 132-135 | DOI: 10.5505/respircase.2015.73645

Negative Pressure Pulmonary Edema Type II after Tonsillectomy Operation

Nagihan Durmuş Koçak
Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thorax Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

A 29-year-old male patient presented with cough, pink-frothy sputum, and a decrease of oxygen saturation (85%) after tonsillectomy. While a bilaterally heterogeneous density in the middle and lower zones was seen in chest x-ray, the thorax computer tomography showed bilaterally central ground glass opacities in the lung parenchyma. There was hypoxemia in the blood gas analyses and severe restriction in the pulmonary function test. Nasal oxygen supplementation and diuretic treatment were suggested. Clinical and radiological improvement occurred within 24 hours and the patient was discharged in three days following the operation. In the follow-up period, symptoms and signs were determined to be totally normal seven days after the operation. Negative pressure pulmonary edema is a complication of upper airway obstruction. Although it has self-limited characteristics, it may be a significant cause of morbidity. Early recognition of this syndrome may prevent aggressive procedures of diagnosis and treatment. Nasal oxygen supplementation, diuretics, and in the presence of severe respiratory failure, positive-pressure mechanical ventilation is effective for treatment.

Keywords: Tonsillectomy, pulmonary edema, negative pressure, hypoxemia.

Tonsillektomi Operasyonu Sonrası Gelişen Tip II Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem

Nagihan Durmuş Koçak
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Yirmi dokuz yaşında erkek hasta, tonsillektomi operasyonunu takiben öksürük, köpüklü balgam, balgamla karışık kan ve oksijen satürasyonunda düşme (%85) nedeni ile konsülte edildi. Akciğer grafisinde bilateral orta ve alt zonlarda heterojen dansite artışı ve toraks bilgisayarlı tomografide bilateral üst, orta ve alt lob parenkiminde santral tutulum gösteren buzlu cam görünümü izlendi. Arter kan gazında hipoksi saptandı. Solunum fonksiyon testinde ileri derecede restriktif tipte bozukluk görüldü. Akut nonkardiyojenik pulmoner ödem tanısı ile diüretik ve oksijen tedavisi önerildi. Yirmi dört saat içinde klinik ve radyolojik bulgularda belirgin gerileme gözlendi. Operasyon sonrası üçüncü günde taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde yedinci günde semptom ve bulguların tamamen normale döndüğü görüldü. Negatif basınçlı pulmoner ödem üst hava yolu obstrüksiyonunun bir komplikasyonudur. Sıklıkla kendini sınırlayan özellik göstermekle birlikte, önemli bir morbidite sebebi olabileceğinden, sendromun erken tanısı daha agresif tanı ve tedavi girişimlerini de önleyebilir. Tedavide oksijen desteği, diüretik ve ağır olgularda pozitif basınçlı mekanik ventilasyon uygulaması etkindir.

Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, pulmoner ödem, negatif basınç, hipoksemi.

Nagihan Durmuş Koçak. Negative Pressure Pulmonary Edema Type II after Tonsillectomy Operation. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 132-135

Corresponding Author: Nagihan Durmuş Koçak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale