e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Lung Carcinoma with Orbital Metastasis: Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(2): 61-64 | DOI: 10.5505/respircase.2023.80037

Lung Carcinoma with Orbital Metastasis: Two Cases

İlker Yılmam1, Ebru Çakır Edis1, Serdar Solak2, Hande Güçlü3
1Department of Pulmonology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye
2Department of Radiology, Trakya University Medical Fakulty, Edirne, Türkiye
3Department of Ophthalmology, Trakya University Medical Fakulty, Edirne, Türkiye

While metastases of the lung, liver, adrenal glands, skeletal system and cranium can frequently be detected at the diagnosis stage of lung cancer, as the primary cause of cancer-related death around the world, orbital metastases are less frequently observed. Metastatic orbital masses account for 3–7% of all orbital tumors, while the most common tumors that metasta-size to the orbit are those affecting the prostate, breast and lung. Despite advances in diagnostic methods over the years, orbital metastases are often overlooked, and diagnosis can be difficult. Radiological imaging methods are highly important for the evaluation of metastasis. Orbital metastases were identified on magnetic resonance imaging (MRI) in both patients in the present study, both of whom developed visual impairment after being diagnosed with primary lung cancer, and were not considered for diagnostic invasive interventions due to the primary disease. Underlying neoplastic diseases should be considered during differential diagnoses of visual disturbances.

Keywords: Orbital metastasis, lung carcinoma, visual impairment

Orbital Metastazlı Akciğer Karsinomu: İki Olgu

İlker Yılmam1, Ebru Çakır Edis1, Serdar Solak2, Hande Güçlü3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Dünyada kansere bağlı ölümlerin ilk nedeni olan akciğer kanserlerinde tanı aşamasında akciğer, karaciğer, adrenal bezler, iskelet sistemi ve kraniyal metastazlar sıklıkla saptanabilirken, orbital metastazlar ise nadiren görülmektedir. Metastatik orbital kitleler, orbital tümörlerin %3-7'sini oluşturur. Orbitaya en sık metastaz yapan tümörler prostat, meme ve akciğer tümörleridir. Yıllar içerisinde tanısal metodlardaki gelişmelere rağmen orbital metastaz tanısının konulması zor olabilir ve gözden kaçabilmektedir. Radyolojik görüntüleme yöntemleri metastaz değerlendirmesinde oldukça önemlidir. Primer akciğer kanseri tanısı konulan ve görme bozukluğu gelişen iki olgumuzda magnetic resonance imaging (MRI) ile orbita metastazı saptandı ve primer hastalık göz önünde bulundurulduğunda tanısal amaçlı invazif girişim düşünülmedi. Görme bozukluklarının ayırıcı tanısında altta yatan neoplastik hastalıklar da düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Orbital metastaz, akciğer karsino-mu, görme bozukluğu

Image Slices of the Case

Case 1 - PET CT

Case 2 - Cranial MR (Frontal)

Case 2 - Cranial MR (Transverse)

Case 2 - PET CTİlker Yılmam, Ebru Çakır Edis, Serdar Solak, Hande Güçlü. Lung Carcinoma with Orbital Metastasis: Two Cases. Respir Case Rep. 2023; 12(2): 61-64

Corresponding Author: İlker Yılmam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale