e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Agressive Fibromatosis in the Chest Wall [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 53-55 | DOI: 10.5505/respircase.2015.92005

A Case of Agressive Fibromatosis in the Chest Wall

Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Ahmet Elbey, Atalay Şahin, Serdar Monis
Department of Thoracic Surgery, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey

Fibromatosis is also known as desmoid tumor and a rarely seen soft tissue tumor. Some reports categorize them as low grade fibrosarcoma, although they are histologically classified among benign soft tissue tumors. They are known to not metastasize but invade into the neighboring tissues. Therefore, their removal is essential. The etiology includes trauma, surgery, and hormonal disturbance, they are common in women. The diagnosis was made via mini thoracotomy in an 18-year-old woman with shortness of breath, dullness in the right chest, and trauma in her past. We completely removed the mass when the result yielded desmoid tumor.

Keywords: Desmoid, tumor, chest wall.

Göğüs Duvarında Agresif Fibromatözis Olgusu

Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Ahmet Elbey, Atalay Şahin, Serdar Monis
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Desmoid tümör olarak da bilinen fibromatozis oldukça nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. Histolojik olarak iyi huylu yumuşak doku tümörleri içerisinde sınıflandırılsa da, bazı kaynaklar düşük grade fibrosarkoma olarak kabul etmektedir. Metastaz yapmadıkları bilinir ancak komşu organlara yayılırlar. Bu yüzden total çıkarılmaları önerilir. Etyolojisi, travma, cerrahi, hormonal bozukluk olarak bilinen ve kadınlarda daha fazla görülen bir hastalıktır. Travma öyküsü olan, sağ tarafta dolgunluk hissi ve nefes darlığı şikâyeti ile başvuran 18 yaşında kadın hastada önce mini torakotomi ile tanı konuldu. Sonuç desmoid tümör gelince kitleyi total olarak çıkardık.

Anahtar Kelimeler: Desmoid, tümör, göğüs duvarı.

Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Ahmet Elbey, Atalay Şahin, Serdar Monis. A Case of Agressive Fibromatosis in the Chest Wall. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 53-55

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale