e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case Of Endobronchial Pulmonary Schwannoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 149-152 | DOI: 10.5505/respircase.2014.93695

A Case Of Endobronchial Pulmonary Schwannoma

Sinem Berik Safçi1, Havva Erdem2, Bekir Sami Polat3, Cem Şahiner2, Ömer Yazgan4
1Department Of Chest Disases, University Of Duzce
2University Of Duzce, Department Of Patology Medicine
3Department Of Thoracic Surgery, University Of Duzce,
4Department Of Radiology Medicine, University Of Duzce

A 21-year-old man with previous asthma diagnosis was admitted to our clinic due to dyspnea. An abnormality was observed on the cardiac borders in posteroanterior chest x-ray. Computed tomography of the thorax showed a 25X11 mm, lobulated, smooth-edged mass in the left main bronchus. The pulmonary function test indicated a restrictive pattern. A fiber-optic bronchoscopy was performed, indicating a polypoid endobronchial mass with a pedicle obstructing almost all the lumen of the left main bronchus, 1-2 cm away from the carina. The biopsy result from the lesion was consistent with schwannoma. Pulmonary schwannomas are rare and benign tumors and are derived from the nerve sheaths. The current study presents a case of endobronchial schwannoma associated with pectus excavatum

Keywords: Endobronchial schwannoma, neural tumour, bronchoscopy

Endobronşial Pulmoner Schwannoma Olgusu

Sinem Berik Safçi1, Havva Erdem2, Bekir Sami Polat3, Cem Şahiner2, Ömer Yazgan4
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad

Yirmi bir yaşında astım tanılı erkek hasta kliniğimize nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Hastanın postero-anterior akciğer grafisinde kalp odacıklarının sınırlarında anormallik saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol ana bronş içerisinde yaklaşık 25x11 mm. boyutunda lobüle konturlu, düzgün sınırlı, solid karakterde kitle lezyon izlendi. Hastanın solunum fonksiyon testinde restriktif bozukluk vardı. Yapılan bronkoskopide sol ana bronşta karinadan 1-2 cm mesafede ana bronşu tama yakın tıkayan saplı polipoid endobronşial lezyon görüldü. Lezyondan alınan biyopsi sonuç schwannoma ile uyumlu geldi. Pulmoner schwannoma çok nadir görülen, sinir kılıfı hücrelerinden köken alan, genellikle benign karakterde olan tümörlerdir. Biz pektus ekskavatum ve endobronşial schwannomanın birlikte görüldüğü bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endobronşial schwnannoma, nörojenik tümör, bronkoskopi

Sinem Berik Safçi, Havva Erdem, Bekir Sami Polat, Cem Şahiner, Ömer Yazgan. A Case Of Endobronchial Pulmonary Schwannoma. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 149-152

Corresponding Author: Sinem Berik Safçi, Türkiye
LookUs & Online Makale