e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Malignant Pleural Mesothelioma at a Young Age [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 29-33 | DOI: 10.5505/respircase.2015.94695

Malignant Pleural Mesothelioma at a Young Age

İlknur Başyiğit1, Haşim Boyacı1, Esra Kuşlu Uçar1, Kürşat Yıldız2, Aslı Gül Akgül3, Serap Argun Barış1, Füsun Yıldız1
1Department of Pulmonary Diseases, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Pathology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

Malignant mesothelioma is a tumor with poor prog-nosis that usually occurs 20-40 years after asbestos exposure. Here, we present a 27-year-old patient with malignant pleural mesothelioma who did not report any asbestos exposure. A female non-smoker was admitted with complaints of chest pain and dyspnea. The physical examination revealed dullness with percussion in the right lower lobe. There was a free-flowing pleural effusion through the right middle zone and bilaterally nodular opacities in chest x-ray. The ADA level, ARB and mycobacterium culture of the pleural fluid were negative. There were some malignant cells in the cytological examination of the fluid, and therefore the primary site of malignancy was evaluated. Thoracoscopy revealed nodular tumoral infiltration in the parietal pleura and thickness of the visceral layer. The pathological examination and immunostaining of the biopsy specimens were reported as biphasic malignant mesothelioma. In conclusion, mesothelioma should be considered in the case of malignant pleural effusion and detailed immunostaining should be performed in order to ascertain the diagnosis.

Keywords: Young age, pleural effusion, immunostaining, podoplanin, mesothelioma.

Genç Yaşta Görülen Malign Plevral Mezotelyoma Olgusu

İlknur Başyiğit1, Haşim Boyacı1, Esra Kuşlu Uçar1, Kürşat Yıldız2, Aslı Gül Akgül3, Serap Argun Barış1, Füsun Yıldız1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Malign mezotelyoma asbest temasından 20-40 yıl sonra ortaya çıkan, prognozu kötü bir tümördür. Burada 27 yaşında, bilinen asbest teması olmayan bir malign plevral mezotelyoma olgusu sunulmuştur. Sigara öyküsü olmayan bayan hasta nefes darlığı ve yan ağrısı ile başvurdu. Fizik muayenede, sağ alt zonda matite tespit edilen hastanın akciğer grafisinde sağda orta zona kadar uzanan serbest plevral efüzyon ve her iki akciğerde multipl, nodüler dansiteler saptandı. Plevral sıvı incelemesinde hemorajik karakterde eksüdatif efüzyon izlendi. Plevral sıvın ADA seviyesi, ARB ve mikobakteri kültürü negatif bulundu. Sıvı sitolojisi malignite açısından kuşkulu bulunan hastada primer odak araştırması yapıldı. Hastaya torakoskopi planlandı, pariyetal plevrada lokal tümör odakları, visseral plevrada kalınlaşma gözlendi. Biyopsi örneklerinin patoloji ve immün boyama sonuçları bifazik malign mezotelyoma olarak raporlandı. Sonuç olarak, malign plevral efüzyon varlığında mezotelyoma olasılığı göz ardı edilmemeli ve tanıyı kesinleştirmek için ayrıntılı immünohistokimyasal inceleme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Genç yaş, plevral efüzyon, immün boyama, podoplanin, mezotelyoma.

İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Esra Kuşlu Uçar, Kürşat Yıldız, Aslı Gül Akgül, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız. Malignant Pleural Mesothelioma at a Young Age. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 29-33

Corresponding Author: Serap Argun Barış, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale