e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Tracheoesophageal Fistula Secondary to Tuberculosis: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(2): 49-53 | DOI: 10.5505/respircase.2019.96658

Tracheoesophageal Fistula Secondary to Tuberculosis: A Case Report

Mutlu Onur Güçsav1, Mine Gayaf1, Nimet Aksel1, Kenan Can Ceylan2, Dursun Alizoroğlu1
1Department of Chest Diseases, Health Sciences University Dr Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Dr Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

A tracheoesophageal fistula (TEF) is a pathological connection between the trachea and esophagus. Infectious diseases rarely lead to TEF, and tuberculosis is the most common cause of TEF among all infectious causes. A 78-year-old male patient under examination for esophageal malignancy at the gastroenterology service, and who was expected to undergo an endoscopic biopsy, was diagnosed with aspiration pneumonia after complaints of dyspnea and coughing after liquid intake, and was transferred to chest diseases clinic. TEF was identified from a bronchoscopy. Mycobacterium tuberculosis DNA was isolated during a bronchial aspiration. An endoscopic biopsy, performed after esophageal malignancy was suspected, gave the result of a granulomatous reaction. The patient was diagnosed with tuberculosis-induced TEF. Anti-tuberculosis treatment was initiated, and a tracheal Y stent was fitted. In this article we present a rare case in which a TEF emerged secondary to tuberculosis, and suggest that tuberculosis may be a cause of TEF. It is advised that before starting invasive surgical TEF treatment, it is essential to take the necessary precautions.

Keywords: Aspiration pneumonia, Trachea esophageal fistula, tuberculosis, tracheal stent

Tüberküloza Sekonder Trakeoözefageal Fistül: Olgu Sunumu

Mutlu Onur Güçsav1, Mine Gayaf1, Nimet Aksel1, Kenan Can Ceylan2, Dursun Alizoroğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Trakeaözofageal fistül (TÖF) trakea ile özefagus arasında patolojik bir bağlantı olmasıdır. Enfeksiyon hastalıklarına sekonder gelişen TÖF çok nadir nedenlerdendir. Tüberküloz enfeksiyonu ise enfeksiyöz nedenler arasında en sık izlenenidir. Gastroenteroloji servisinde özefagus malignitesi ön tanısı ile tetkik edilen ve endoskopik biyopsi sonucu beklenen 78 yaşında erkek hasta nefes darlığı, sıvı gıda aldıktan sonra olan öksürük yakınması olması üzerine yapılan tetkiklerde aspirasyon pnömonisi tanısı aldı ve göğüs hastalıkları servisine nakil alındı. Bronkoskopisi yapıldı. TÖF ağzı görüldü. Bronş aspirasyonunda mycobacterium tuberculosis DNA’sı saptandı. Endoskopik biyopsi sonucu granülamatöz reaksiyon olarak geldi. Hastaya tüberküloz nedenli TÖF tanısı konuldu. Anti-tüberküloz tedavisi başlanan hastaya trakeal Y stent takıldı. Makalemizi tüberkülozun nadir görülen bir TÖF nedeni olması ve nedeni bilinmeyen TÖF’ün operasyonu öncesinde tüberküloz bulaşına yönelik gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurgulamak amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon pnömonisi, trakeoözefageal fistül, tüberküloz, trakeal stent

Mutlu Onur Güçsav, Mine Gayaf, Nimet Aksel, Kenan Can Ceylan, Dursun Alizoroğlu. Tracheoesophageal Fistula Secondary to Tuberculosis: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(2): 49-53

Corresponding Author: Mutlu Onur Güçsav, Türkiye
LookUs & Online Makale