e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports - Respir Case Rep: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - February 2012

COVER
1.Cover

Page I

EDITORIAL BOARD
2.Editorial Board

Page II

EDITORIAL
3.Importance of Case Reports in Medical Literature
Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
doi: 10.5505/respircase.2012.32032  Page 1
Abstract | Full Text PDF

CASE REPORT
4.The Natural Radiographic Progression of Nodular Pulmonary Amyloidosis
Dani Thomas, Marc Csete, Elisa Krill-jackson
doi: 10.5505/respircase.2012.09719  Pages 2 - 7
İzole nodüler pulmoner amiloidozis nadir bir hastalıktır. Tedavi verilmeden dört yılllık bir sürede takip edilen 68 yaşındaki İspanyol bir kadının kliniği ve çarpıcı radyolojik progresyonunun görünümünü sunuyoruz. İzole nodüler pulmoner amiloidoz, genellikle selim seyirli olup belirli bir tedavisi yoktur ve hastalık takibi radyolojik ve fonksiyonel parametreler ile yapılır.
Isolated nodular pulmonary amyloidosis is an uncommon disease. We describe the presentation and diagnosis of a 68 year old Hispanic female as well as her clinical and striking radiographic progression over a four year period in the absence of treatment. Isolated nodular pulmonary amyloidosis lacks a definitive treatment and disease monitoring is performed with radiographic and functional parameters over time.

5.Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.02996  Pages 8 - 11
Ekzojen lipoid pnömoni; petrol ürünleri, hayvansal ya da bitkisel yağların kazara aspirasyonu sonucu gelişen, nadir görülen bir klinik durumdur. Olgu, yirmi iki yaşında erkek hasta, öksürük, nefes darlığı ve ateş şikayetleri ile yatırıldı. Öyküsünde bir taşıtın yakıt deposundan hortumla mazot çekmeye çalışırken kazara aspire ettiği öğrenildi. Başvurduğunda taşikardi, taşipne, ateş ve oskültasyonla solda daha belirgin olmak üzere her iki hemitoraksta ince raller duyuldu. Hastada oksijen desteği gerektiren hipoksemi ve hipokapni mevcuttu ve genel durumu kötüydü. Akciğer grafisinde sol hemitoraksta daha fazla olarak infiltrasyon mevcuttu. Aspirasyondan sonraki 19. günde sol akciğerdeki konsolidasyon alanında hava sıvı seviyesi gösteren nekrotik abse formasyonu gelişti. Sonraki günlerde klinik ve radyolojik olarak düzelme gözlendi. Hastaneye yatıştan 6 ay sonra çekilen toraks BT’de bronşiektazi, pnömatosel ve sekel görünümlü parankimal dansiteler görüldü. Sonuç olarak bu durum ciddi plöropulmoner tablolara ve sekel gelişimine neden olabilir.
Exogeneous lipoid pneumonia is a rare clinical condition occuring after accidentally aspiration of petroleum products, vegetable or animal oils. A twenty-two years old male patient complaining from fever, cough and shortness of breath admitted. He had a history of accidently aspiration of diesel fuel from a car's fuel depot by inserting a hose. He had tachycardia, tachypnea, fever and fine crackles at both hemithorax on auscultation. The patient had worsening general condition due to hypoxemia and hypocapnia that required oxygen support. Prevalent infiltration dominating on left hemithorax was observed at chest radiography. Consolidation area on the left lung transformed to a necrotizing abcess with a sign of air-fluid level in the 19th day after the aspiration. Clinical and radiological improvement was observed in the following days. Bronchiectasis, pneumatocel and sequelae parenchymal dansities were observed at Chest CT after 6 months of hospital admission. In conclusion, this condition can cause severe pleuropulmonary complications.

6.A Primary Mediastinal Hydatid Cyst: a Case Report
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Gülfem Yıldırım, Fikret Kanat
doi: 10.5505/respircase.2012.10820  Pages 12 - 14
Hastalığın yaygın lokalizasyonları bildirilmiş olmakla birlikte hidatik hastalık mediastende oldukça nadirdir. Kliniğimize refere edilen mediastinal kisti olan 53 yaşında bayan hastayı sunuyoruz. Hastanın nefes darlığı ve öksürüğü mevcuttu. Fiberoptik bronkoskopide sağ ana bronşa kompresyon izlendi. Kist torakotomi yoluyla çıkartıldı. Kistotomi uygulandı. Mediastinal kist hidatik mediastinal kistlerin ayırıcı tanısında yer almalıdır.
ABSTRACT
Hydatid disease is rarely present in the mediastinum although many common locations of the disease have been reported. We present a 53 year old woman with a mediastinal cyst referred to our clinic. The patient had dyspnea and cough. Fiberoptic bronchoscopy revealed a compression on the right main bronchus. The cyst was removed via thoracotomy. Cystotomy was performed. Mediastinal hydatid cyst should be in the differential diagnosis of mediastinal cysts.

7.Schwannoma mimicking pulmonary hydatid cyst: Case report
Erkan Akar
doi: 10.5505/respircase.2012.65375  Pages 15 - 18
Schwannomalar sinir kılıfından veya schwann hücrelerinden köken alan sıklıkla soliter, kapsüle, asemptomatik lezyonlardır. 68 yaşında bayan hastadan kontrol amaçlı istenen akciğer radyogramında arka mediastinal kompartmanda 5 cm çaplı yuvarlak kitle lezyonu tespit edilmişti. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi incelemesi sonucunda, akciğer kist hidatiği radyolojik ön tanısı ile kliniğimize yatırıldı. Sol postero lateral torakotomi ile çıkarılan paraspinal kitlenin histopatolojik incelemesi sonucu schwannoma olarak raporlandı. Posterior mediasten yerleşimli bir kitle tespit edildiğinde, schwannoma ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Schwannomas are usually solitary, capsulated, and asymptomatic lesions originating from nerve sheath or schwann cells. A round mass lesion measuring 5 cm in diameter was detected in posterior mediastinal compartment on chest radiography obtained for control in a 68-year-old female patient. The patient was hospitalized in our clinic with radiological prediagnosis of pulmonary hydatid cyst after the imaging study of thorax computed tomography. Histopathological examination of the paraspinal mass removed with left posterolateral thoracotomy was reported as schwannoma. Schwannoma should be considered in differential diagnosis when a mass is detected in the posterior mediastinum.

8.Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.91885  Pages 19 - 23
Burada nadir görülen endobronşial tutulumlu bir Hodgkin lenfoma olgusu sunulmuştur. Yirmi üç yaşında erkek hasta öksürük, hemoptizi, sağ yan ağrısı ve efor dispnesi yakınmaları sebebi ile hastaneye yatırıldı. Oskültasyonda sağ hemitoraksta skapula üstünde solunum sesleri azalmış olarak duyuldu. Akciğer grafisinde sağ üst zonda paratrakeal çizgiyi silen düzgün sınırlı homojen dansite izlendi. Bilgisayarlı toraks tomografide mediastende milimetrik boyutta multiple lenfadenopatiler ile sağ akciğer üst lob ve orta lob medial segmentte 8x10x6 cm boyutlarında içerisinde hava bronkogramı izlenen konsolidasyon alanı rapor edildi. Fiberoptik bronkoskopide sağ üst lob girişini tamamen tıkayan ve intermedial bronşa uzanım gösteren kitle lezyonu görüldü. Mukoza biyopsisinin histopatolojik incelemesi sonucu klasik tip Hodgkin Lenfoma tanısı kondu.
A rarely observed case of Hodgkin's disease with endobronchial involvement is presented here. Twentythree years old male patient with the complaints of cough, hemopthysis, right sided chest pain and efort dispnea was hospitalized. Lung sounds were diminished over the scapular area at right hemithorax on oscultation. A well defined homogenous dansity in the right upper zone obliterating paratracheal line was observed at chest x-ray. Multiple milimetric lymphadenopathies in the mediastinum and a consolidation area of 8x10x6 cm in size showing air bronchograms in right lung upper and middle lobes medial segment was reported at computed chest tomography. A mass lesion obliterating the entire right upper lobe entrance which is spreading to the intermediate bronchus was observed with fiberoptic bronchoscopy. Classical type Hodgkin's disease was diagnosed by the histopathologic examination of the mucosal biopsy specimen.

LookUs & Online Makale