e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Yetişkinde Mediastinal Kistik Higroma: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 115-118 | DOI: 10.5505/respircase.2019.00921

Yetişkinde Mediastinal Kistik Higroma: Olgu Sunumu

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Aykut Cilli1, Levent Dertsiz2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

Kistik higroma, lenfatik sistemin nadir görülen konjenital bir malformasyonudur ve genişlemiş ve sıvı dolu lenfatik damarlardan oluşur. Oluşum sırasında lenfatik sistemde meydana gelen tıkanma nedeniyle geliştiği varsayılmaktadır. Çoğu boyunda bulunur, ancak aksilla ve mediastende de bulunabilirler. Erişkinlerde izole mediastinal kistik higroma çok nadir görülen bir patolojidir. Tam cerrahi eksizyon, tercih edilen tedavi yöntemidir. Yüksek nüks oranları nedeniyle inkomplet eksizyon yerine lezyon ve çevresindeki dokunun tamamen rezeke edildiği komplet eksizyon tercih edilir. Eksizyonun imkansız olduğu durumlarda radyoterapi, aspirasyon, sklerozan enjeksiyonu, sistemik kemoterapi ve interferon-α gibi diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir. Burada, tesadüfen saptanan bir mediastinal kistik higroma olgusunu ve tam rezeksiyondan sonra 4 yıllık takip sonuçlarını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kistik Higroma, mediastinal kistik lezyonlar, lenfatik sistem gelişimsel anomalileri, konjenital lenfatik sistem neoplazmları

Adult Mediastinal Cystic Hygroma: A Case Report

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Aykut Cilli1, Levent Dertsiz2
1Department Of Pulmonology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Akdeniz University, Antalya,Turkey

Cystic hygroma is an uncommon congenital malformation of the lymphatic system that is composed of dilated and fluid-filled lymphatic vessels. It is thought to occur due to a blockage in the lymphatic system during the developmental stage. Most are located in the neck, although they can also present in the axilla and mediastinum. Isolated mediastinal cystic hygroma is a very rare pathology in adults, with complete surgical excision being the treatment of choice. The lesion and the surrounding tissue must be fully resected due to the high recurrence rates associated with incomplete resections. In cases where a total excision is impossible, radiotherapy, aspiration, sclerosing injections, systemic chemotherapy and interferon-α are the other treatment options. Here, we report on a case with an incidentally detected mediastinal cystic hygroma, presenting the results of a four-year follow up after a complete resection.

Keywords: Cystic hygroma, mediastinal cystic lesion, lymphatic system developmental anomaly, congenital benign lymphatic system neoplasm.

Olgunun Görüntü Kesitleri
Hulya Dirol, Fatma Deniz, Aykut Cilli, Levent Dertsiz. Adult Mediastinal Cystic Hygroma: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 115-118

Sorumlu Yazar: Hulya Dirol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale