e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Akciğer Kavitasyonların Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Nokardiyoz [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 29-35 | DOI: 10.5505/respircase.2017.43765

Akciğer Kavitasyonların Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Nokardiyoz

Mutlu Kuluöztürk1, Figen Deveci1, Erdal İn1, Gamze Kırkıl1, Teyfik Turgut1, Sercan Şimşek2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Elazığ

Nokardiyoz, oldukça nadir görülen ve özellikle immünsüpresif olgularda ortaya çıkan fırsatçı bir enfeksiyondur. Ancak enfekte olan olguların yaklaşık üçte birinin immün sisteminin normal olduğu bilinmektedir. Nokardiyozun klinik tablosu çok geniş bir yelpazede oluşmakta ve bu nedenle diğer enfeksiyonlar hatta maligniteler ile bile karışabilmektedir. Patognomonik bulgusu, semptom ve radyolojik özellikleri olmayan bu hastalığın tanısı bazen güç olabilmektedir. Herhangi bir immünsüpresif hastalık ya da tedavi öyküsü olmayan olgumuz, nefes darlığı, halsizlik ve ateş yakınmaları ile başvurdu. Kliniğimize pnömoni ve parapnömonik efüz-yon ön tanıları ile yatırıldı. Başlangıçta non-spesifik antibiyotik tedaviye yanıt vermesine rağmen, tekrarlayan pnömoni, beraberinde sağ kolda vena sefalica ve vena basilicada trombüs ile seyreden pulmoner nokardiyazis olgusu, nadir görülmesi ve tanı koymadaki zorluklar nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner nokardiyoz, kavite, pnömoni, akciğer

Pulmonary Nocardiosis: An Unusual Cause of Pulmonary Cavitations

Mutlu Kuluöztürk1, Figen Deveci1, Erdal İn1, Gamze Kırkıl1, Teyfik Turgut1, Sercan Şimşek2
1Department of Pulmonary Diseases, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey
2Department of Pathology, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey

Nocardiosis is an uncommon opportunistic infection which particularly seen in immunosuppressed patients, although approximately one-third of infected patients are immunocompetent. It has a broad range of clinical presentations and may present similarly to several other infections and malignancies. The diagnosis can be challenging due to the lack of pathognomonic signs, symptoms, and radiological findings. Herein, we report a rare case of pulmonary nocardiosis in a patient who had a thrombus in the right arm vena cephalica and vena basilica of the right arm and was admitted with dyspnea, weakness, and fever without any immunosuppressive disease or treatment. The patient was hospitalized with a preliminary diagnosis of pneumonia and parapneumonic effusion, and responded to antibiotherapy.

Keywords: Pulmonary nocardiosis, cavitation, pneumonia, lung

Olgunun Görüntü Kesitleri
Mutlu Kuluöztürk, Figen Deveci, Erdal İn, Gamze Kırkıl, Teyfik Turgut, Sercan Şimşek. Pulmonary Nocardiosis: An Unusual Cause of Pulmonary Cavitations. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Erdal İn, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale