e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Tedaviye Dramatik Yanıt Veren Akut İdyopatik Nonspesifik Pnömoni Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 94-98 | DOI: 10.5505/respircase.2019.52296

Tedaviye Dramatik Yanıt Veren Akut İdyopatik Nonspesifik Pnömoni Olgusu

Gulsah Gunluoglu1, Fatma Esra Günaydın2, Halide Nur Urer3, Nurdan Kalkan1, Nurdan Şimşek Veske1, Sedat Altın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları İstanbul
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Alerji ve Immünoloji Bilim Dalı, Bursa
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul

Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSİP), idiopatik interstisiyel pnömonilerin bir formudur. Spesifik histolojik paternini, değişken derecelerde alveolar duvar inflamasyonu veya fibrozis eşlik eden temporal uniform lezyonlar oluşturur. Organize komponent değişik derecelerde bulunabilir ve histolojik olarak organize komponentin varlığı NSİP tanısını dışlatmaz. Akut solunum yetmezliği NSİP'te nadir görülür. Radyolojik olarak yaygın konsolidasyon bulguları ve akut solunum yetmezliği tablosunda kliniğimize başvuran kadın hastaya, cerrahi akciğer biyopsisi yapılmış ve organize pnömoni komponentli NSİP tanısı konmuştur. Steroid tedavisine hızlı cevap gözlenmiş ve klinik bulgular dramatik olarak düzelmiştir. Organize pnömoni komponentili idiopatik NSİP olgularının solunum yetmezliği ile başvurabileceklerini ve hızlı tanı ve tedavinin bu hastalardaki önemini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: NSIP, interstisyel, akut solunum yetmezliği

A Case of Acute Idiopathic Non-specific Pneumonia with Dramatic Response to Treatment

Gulsah Gunluoglu1, Fatma Esra Günaydın2, Halide Nur Urer3, Nurdan Kalkan1, Nurdan Şimşek Veske1, Sedat Altın1
1Health Sciences University, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,Department of Pulmonary Disease İstanbul
2Uludag University Medical Faculty, Department of Pulmonary Disease, Division of Allergy and Clinical Immunology,Bursa
3Health Sciences University, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,Department of Pathology İstanbul

Non-specific interstitial pneumonia (NSIP) is a form of idiopathic interstitial pneumonia with a specific histological pattern involving varying degrees of alveolar wall inflammation or fibrosis, and with a temporal uniformity of lesions. The organized component can be found at different degrees, and the presence of a histologically organized component does not exclude a diagnosis of NSIP. Acute respiratory failure is rare in NSIP. A female patient who presented to our clinic with radiological findings of widespread consolidation and acute respiratory failure was diagnosed with NSIP with organized pneumonia through a surgical lung biopsy. The patient responded rapidly to steroid therapy, and the clinical findings improved dramatically. We present our case in order to emphasize the importance of treatment in the event of respiratory failure in idiopathic NSIP with organized pneumonia, and recommend rapid diagnosis and treatment.

Keywords: NSIP, interstitial, acute respiratory failure

Olgunun Görüntü Kesitleri
Gulsah Gunluoglu, Fatma Esra Günaydın, Halide Nur Urer, Nurdan Kalkan, Nurdan Şimşek Veske, Sedat Altın. A Case of Acute Idiopathic Non-specific Pneumonia with Dramatic Response to Treatment. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 94-98

Sorumlu Yazar: Fatma Esra Günaydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale