e-ISSN 2147-2475
Cilt : 5 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nadir Bir Akciğer Tümörü olan Sklerozan Pnömositoma Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(3): 195-199 | DOI: 10.5505/respircase.2016.33254

Nadir Bir Akciğer Tümörü olan Sklerozan Pnömositoma Olgusu

Abdulkadir Yasir Bahar1, Sercan Şimsek2, Harun Çıralık1
1Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilimdalı, Kahramanmaraş
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilimdalı, Elazığ

Sklerozan pnömositoma histolojik olarak solid, papiller, sklerotik, hemorajik paternlerde olabilen, papiller yüzeyleri hiperplastik tip 2 pnömositlerle döşeli çoğunlukla orta yaş erişkin ve kadınlarda görülen benign, rekürrens yada hastalığa bağlı ölüm bildirilmeyen, nadir görülen bir neoplazidir. Biz 50 yaşındaki kadın hastada akut bronşit atağı sırasında insidental olarak saptanan sklerozan pnömositoma olgusunu sunduk

Anahtar Kelimeler: Sklerozan Pnömositoma, TTF-1, EMA

A Case of Sclerosing Pneumocytoma: A Rare Lung Tumor

Abdulkadir Yasir Bahar1, Sercan Şimsek2, Harun Çıralık1
1Ksu Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Kahramanmaras
2Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Elazig

Sclerosing pneumocytoma is a rare, benign neoplasm which may be in solid, papillary, sclerosing or hemorrhagic patterns histologically, and its papillary surfaces are covered with hyperplastic type 2 pneumocytes. It is often seen in middle-aged adults and women with no recurrence and no reported disease-related deaths. Herein, we present a 50-year-old female case of sclerosing pneumocytoma case who was diagnosed incidentally during acute bronchitis episode.

Keywords: Sclerosing pneumocytoma, TTF-1, EMA

Olgunun Görüntü Kesitleri
Abdulkadir Yasir Bahar, Sercan Şimsek, Harun Çıralık. A Case of Sclerosing Pneumocytoma: A Rare Lung Tumor. Respir Case Rep. 2016; 5(3): 195-199

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yasir Bahar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale