e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Pulmoner Emboli Tanısı Hala Bir İkilem mi? Hangi Skorlama Sistemi Bizi Tanıya Götürür?: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 17-20 | DOI: 10.5505/respircase.2019.35762

Pulmoner Emboli Tanısı Hala Bir İkilem mi? Hangi Skorlama Sistemi Bizi Tanıya Götürür?: Olgu Sunumu

Alten Oskay, Cihangir Çelik, Kıvanç Karaman, Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

Pulmoner emboli (PE) tanısını kolaylaştırmak, hastaların acil servisten güvenle taburculuğunu sağlayabilmek, hastaları iyonizan radyasyon ve opak maddelerin komplikasyonlarından koruyabilmek için çeşitli skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Altmış altı yaşında aktif erkek hasta acil servise geçirmiş olduğu senkop nedeniyle getirildi. Hasta batıcı tarzdaki göğüs ağrısından, hemoptizi ve hafif bir retrosternal sıkıntı hissinden şikayetçiydi. Vital bulgularında hipoksemisi (SpO2=88%) mevcuttu. D-dimer değeri 165ng/mL (normal sınırlar: 69-243) olarak saptandı. PE olasılığı 2 kategorili Wells’te düşük, D-dimer negatifliği ile birlikte değerlendirilen rGeneva skorlama sistemlerinde %2 olarak öngörülmesine ve YEARS skalasında tamamen dışlanmasına rağmen hastaya pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiografi çekildi. Her iki ana pulmoner arterde pulmoner emboli saptandı. Sıklıkla kullanılan skorlama sistemlerinin tedavi gerektiren PE’yi tanımakta yetersiz kalabildikleri görülmektedir. Klinik algının üstün olduğu bazı noktalar hala vardır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, D-dimer, Klinik olasılık, Klinik skorlama sistemleri, Pulmoner emboli

Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report

Alten Oskay, Cihangir Çelik, Kıvanç Karaman, Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk
Department of Emergency Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Various scoring systems are used to facilitate the diagnosis of pulmonary embolism (PE), provide for the safe discharge of patients from emergency departments (EDs), and protect patients from complications caused by ionizing radiation and iodinated contrast media. A 66-year-old active male patient was brought to the ED due to syncope. He complained of a stinging type of chest pain, hemoptysis, and a mild feeling of retrosternal distress. He had hypoxemia (SpO2=88%). The D-dimer level determined was 165ng/mL (normal range: 69–243 ng/mL). He was evaluated to be at low risk using the Wells Criteria, to have a 2% probability of PE according to the Geneva scoring system when viewed in combination with D-dimer negativity, and PE was excluded using the YEARS algorithm. However, computerized tomography pulmonary angiography revealed PE in 2 main pulmonary arteries. The common scoring systems may fail to recognize PE, which requires treatment. Clinical perception may still be superior.

Keywords: Clinical probability, D-dimer, Diagnostic algorithms, Emergency department, Pulmonary embolism

Olgunun Görüntü Kesitleri
Alten Oskay, Cihangir Çelik, Kıvanç Karaman, Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk. Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 17-20

Sorumlu Yazar: Alten Oskay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale