e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - Şubat 2024
OLGU SUNUMU
1.
Bronkoplevral Fistülün Watanabe Tıkaçları ile Tedavisi
Treatment of Bronchopleural Fistula with Watanabe Spigots
Julia Fattore, David Ngo, Bruce French, Sultana Syeda, Jonathan Williamson
doi: 10.5505/respircase.2024.26986  Sayfalar 1 - 5

2.
Tek Seçenek Cerrahi mi? Rijid Bronkoskopi ile Çıkarılan Endobronşiyal Leiyomyom
Is Surgery a Must? A Case of Endobronchial Leiomyoma Removed via Rigid Bronchoscopy
Aytekin İdikut, Gamze Göktaş, Oğuz Karcıoğlu, Ziya Toros Selçuk
doi: 10.5505/respircase.2024.02223  Sayfalar 6 - 8

3.
Bronkoskopi Sonrası Tek Taraflı Hemotimpanum: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Unilateral Hemotympanum after Bronchoscopy: A Case Report and Review of the Literature
Dorina Esendağlı, Polina Nezalzova
doi: 10.5505/respircase.2024.17037  Sayfalar 9 - 12

4.
Küçük Ölçekli bir İşletmede Kümelenme. Pnömokonyoz Tanısı: Yazı mı Tura mı?
Clustering in a Small Business. Diagnosis of Pneumoconiosis: Heads or Tails?
Merve Demirci Atik
doi: 10.5505/respircase.2024.24993  Sayfalar 13 - 19

5.
İleri Retroviral Hastasında Akciğer Tümörünü Taklit Eden Pulmoner Mukormikozis
Pulmonary Mucormycosis Mimicking a Lung Tumor in a Patient with Advanced Retroviral Disease
Shuk Ching Chai, Khai Lip Ng, Nai Chien Huan, Wee Fu Gan, Diyana Abdullah, Kasuma Mohamed Nordin
doi: 10.5505/respircase.2024.54154  Sayfalar 20 - 24

6.
Diyaliz Kateterine Bağlı Septik Pulmoner Emboli
Septic Pulmonary Embolism Due to Dialysis Catheter
Mücahit Güleç, Muhammed İnanç, Ahmet Cemal Pazarlı, Handan İnonu Köseoğlu, Halil Ibrahim Yakar, Gökhan Aykun
doi: 10.5505/respircase.2024.60251  Sayfalar 25 - 28

7.
Dosetaksel ve Paklitakselin Neden Olduğu Diffüz Parankimal Akciğer Hastalığı: İki Olgu Sunumu
Assessment of Docetaxel- and Paclitaxel-Related Diffuse Parenchymal Lung Disease: Two Case Reports
Gulcin Yilmaz, Hikmet Çoban, Mustafa Çolak, Merve Yumrukuz Şenel, Fuat Erel, Nurhan Sarioglu
doi: 10.5505/respircase.2024.87369  Sayfalar 29 - 33

8.
İlaçlara Bağlı Olarak Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji: İki Olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Drugs: Two Case Reports
Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan
doi: 10.5505/respircase.2024.93823  Sayfalar 34 - 38

9.
İnguinal Lenf Nodu Tutulumu ile Seyreden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Proceeding with Inguinal Lymph Node Infiltration: A Case Report
Cem Açar, Ülkü Aka Aktürk, Serda Kanbur Metin
doi: 10.5505/respircase.2024.34735  Sayfalar 39 - 44

10.
Bilateral Pulmoner Arter Anevrizmasi ile Seyreden Behçet Olgusu
A Case of Behcet's Disease with Bilateral Pulmonary Artery Aneurysm
Şehmus Işık, Tarık Kılıç, Hadice Selimoğlu Şen
doi: 10.5505/respircase.2024.71224  Sayfalar 45 - 47

11.
Boğulmaya Bağlı Kardiyojenik Olmayan Akciğer Ödeminin Tanısında POCUS'un Faydası: Olgu Sunumu
Utility of POCUS in the Diagnosis of Drowning-related Noncardiogenic Pulmonary Edema: A Case Report
İsmail Erkan Aydın, Nalan Kozaci
doi: 10.5505/respircase.2024.15679  Sayfalar 48 - 52

12.
Epiteloid Tip Malign Plevral Mezotelyoma'nın Nadir Prezentasyonu: Tekrarlayan Pnömotoraks
Rare Manifestation of Epithelioid Type Malignant Pleural Mesothelioma: Recurrent Pneumothorax
Irmak Akarsu, Elgun Valiyev, Tuğba Körpeoğlu, Şevki Mustafa Demiröz, Nalan Akyürek
doi: 10.5505/respircase.2024.82957  Sayfalar 53 - 57

13.
Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu Zemininde Gelişen Mezenkimal Tümör Ol-gusu
A Case of Mesenchymal Tumor Developing on the Background of Congenital Pulmonary Airway Malformation
Tarık Kılıç, Şehmus Işık, Hadice Selimoğlu Şen
doi: 10.5505/respircase.2024.24482  Sayfalar 58 - 61

14.
Situs Ambigous’lu Primer Siliyer Diskinezi Olgusu
A Case of Primary Ciliary Dyskinesia Syndrome with Situs Ambiguous
Deniz Bilici, Coşkun Doğan, Elif Yilmaz Gulec, Hatice İrem Uzun
doi: 10.5505/respircase.2024.89106  Sayfalar 62 - 66

LookUs & Online Makale