e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports - Respir Case Rep: 3 (2)
Volume: 3  Issue: 2 - June 2014

COVER
1.Cover

Page I

EDITORIAL BOARD
2.Editorial Board

Page II

CASE REPORT
3.Hypersensitivity pneumonitis due to glue inhalation
Ebru Ünsal, Sema Canbakan, Ruhsar Ofluoğlu, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Müjgan Güler
doi: 10.5505/respircase.2014.97268  Pages 86 - 89
Otuzbir yaşında erkek hasta nefes darlığı, öksürük şikayetleri ile başvurdu. Hasta 1 ay önce mesleksel astım tanısıyla inhaler tedavi kullanmıştı. Özgeçmişinde 5 paket yıl sigara hikayesi (8 yıldır sigara içmiyor) vardı. Hasta 3 yıldır mobilya fabrikasında çalışıyor ve çalışma ortamında maske kullanmadığını ve yapıştırıcı inhalasyonu olduğunu tarifliyordu. Fizik muayenesinde vital bulguları normaldi. Oksijen saturasyonu %95, sağ akciğer bazalinde raller vardı. Difüzyon kapasitesi ise çok düşüktü. Toraks BT'de sağ alt lobda buzlu cam densitesi, sol akciğerde hava hapsi mevcuttu. Fiberoptik bronkoskopi yapıldı ve transbronşiyal biyopsi alındı. Ancak biyopsi materyali kesin tanı için yeterli değildi. Sağ torakotomi yapılan hastadan wedge biyopsi alındı. Histopatolojik tanı ise hipersensitivite pnömonisi (HP) olarak raporlandı. Hastaya 6 ay metilprednizon (1mg/kg/gün) tedavisi verildi. Tedavi sonrası ve antijen maruziyetinin kesilmesi ile belirgin klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. Sonuç olarak detaylı meslek anamnezinin mesleksel HP şüphesi durumunda önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.
A 31-year-old male patient was admitted to the hospital with coughing and dyspnea. One month ago he was treated with inhaler drugs with the diagnosis of occupational asthma. His history revealed that he smoked five packets of cigarettes per year (he was an ex-smoker for 8 years) and worked in the furniture industry for 3 years. He also added that he was exposed to glue inhalation in the work place; he did not use a mask. The physical examination revealed normal vital signs, and oxygen saturation was 95%. Rales in the base of right lung were also noted. Diffusion capacity was found to be very low. The thoracic CT revealed ground-glass densities in the right lower lobe and air trapping in the left lung. Fiber optic bronchoscopy and transbronchial biopsy were performed. The transbronchial biopsy specimen was insufficient for a specific diagnosis. Right thoracotomy and wedge resection were performed for the specific diagnosis. The pathological diagnosis was reported to be hypersensitivity pneumonitis (HP). The patient was treated with methylprednisolone (1mg/kg/day) for six months. After the treatment and removal from the antigen exposure, clinical and radiological improvements were obtained. In conclusion, detailed working anamnesis is important in the patients with suspicion of occupational HP.

4.INTERACTIVE CASE REPORT: The Importance of Bone Scintigraphy in the Diagnosis of Pulmonary Alveolar Microlithiasis
Umut Elboga, Ebuzer Kalender, Öner Dikensoy, Hasan Deniz Demir, Zeki Çelen, Mustafa Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2014.93063  Pages 90 - 92
Pulmoner alveoler mikrolitiazis (PAM), her iki akciğerde intraalveolar mikrolitlerin birikimi ile karakterize az rastlanan kronik bir akciğer hastalığıdır. Tanı genellikle spesifik radyolojik bulgularla konmakla birlikte kesin tanı için patolojik inceleme yapmak gerekebilir. Kemik sintigrafisi tanıya yardımcı olan diğer bir görüntüleme yöntemidir. Kemik sintigrafisinde birçok vakada akciğerlerde diffüz Tc-99m metilen difosfonat (MDP) tutulumu rapor edilmiştir. Çalışmamzda kemik sintigrafisinde bilateral akciğerlerde diffüz artmış Tc-99m MDP tutulumu gösteren PAM tanılı bir olguyu sunduk.
Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare chronic lung disease characterized by the deposition of intra-alveolar microliths in both lungs. Although diagnosis is usually based on specific radiological findings, pathological examination may be necessary for final diagnosis. Bone scintigraphy is another imaging method that aids in the diagnosis. Diffuse Tc-99m methylene diphosphonate (MDP) uptake was reported in the lungs on bone scintigraphy in many cases. The current study presents a case diagnosed with PAM who had diffuse increased Tc-99m MDP uptake in both lungs on bone scintigraphy.

5.INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis
Yelda Varol, Pınar Çimen, Nuran Katgı, Mehmet Ünlü, İsmail Kayaalp, Ahmet Üçvet, Sülün Ermete, Salih Zeki Güçlü
doi: 10.5505/respircase.2014.74745  Pages 93 - 96
Pulmoner Langerhans hücreli histiositozis daha çok genç, sigara içen erişkinlerde görülen etiyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Otuz altı yaşında bayan hasta 4 aydır devam eden öksürük ve balgam çıkarma yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Yedi yıl günde 1 paket sigara anamnezi olan hastanın çekilen Yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğer parankim alanlarında üst ve orta zonlarda daha belirgin olarak, alt zonlarda ise daha hafif derecede ve küçük olarak izlenen kaviter lezyonlar, çevresinde buzlu cam dansitesinde infiltratif tutulumlar ve milimetrik buzlu cam dansitesinde nodüler görünümler mevcuttu. Tanı açık akciğer biyopsisinde immunohistokimyasal boyama ile CD1a yüzey antijeni pozitifliği gösteren Langerhans hücrelerin görülmesiyle konuldu.
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis is a rare idiopathic disorder mostly seen in young adult smokers. A 36-year-old female patient referred to our clinic with the complaints of cough and sputum production for the last four months. She had a smoking history of 7 packets per year (current smoker). In high resolution computed tomography, cystic appearances, which were more marked in upper lobes, ground glass opacities near the cystic lesions, and millimetric nodules around them were observed. A surgical biopsy showed a lymphocytic lung infiltrate with Langerhans cells immune staining with CD1a antigen positivity.

6.Pulmonary Alveolar Microlithiasis
İpek Özmen, Hamza Ogun, Elif Yıldırım, Aslıhan Ak, Haluk Çalışır
doi: 10.5505/respircase.2014.47965  Pages 97 - 100
Pulmoner alveoler mikrolitiyazis (PAM) alveollerde kalsiyum birikmesi ile karakterize nadir görülen bir akciğer hastalığıdır. Her iki akciğerde yaygın simetrik mikronodüler radyolojik pattern mevcuttur. Bu yazıda 48 yaşında PAM tanısı alan bayan hasta sunulmuştur. Hasta 5 yıldır eforla gelişen nefes darlığı ile başvurdu. Fizik muayene ve solunum sesleri normaldi. Akciğer grafisinde orta ve alt alanlarda bilateral yaygın mikronodüler patern saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde parankim penceresinde bilateral alt loblarda daha belirgin olmak üzere yaygın milimetrik kalsifiye nodüller izlenmekteydi. Teknesyum-99m ile yapılan tüm vücut kemik sintigrafisinde her iki hemitoraksta yumuşak doku alanlarınında heterojen tarzda diffüz artmış aktivite tutulumu saptandı. Mevcut radyolojik bulguların uyumlu olması ile ileri girişimsel tetkik yapılmadı, hasta PAM tanısı ile tedavisiz takibe alındı.
Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare lung disease characterized by the deposition of calcium in the alveolar spaces and bilateral diffuse micronodular ‘‘sandstorm’’ radiographic pattern. The current report presents the case of a 48-year-old woman with pulmonary alveolar microlithiasis. The patient presented with exertional dyspnea for the past five years. The physical examination was within normal limits and respiratory sounds were normal. The chest x-ray revealed a bilateral diffuse micronodular pattern in the middle and the lower areas of both lungs. On the parenchymal window of thorax computed tomography (CT), bilateral diffuse widespread millimetric calcified nodules that were more prominent in the lower lobes were observed. Whole body bone scintigraphy with technetium-99m revealed bilateral, diffuse, heterogeneous, increased uptake in the pulmonary parenchyma. Regarding the current special radiological findings, further invasive diagnostic examination was not performed, the patient was diagnosed with PAM and continues to be followed-up on without treatment.

7.A Rare Cause of Chronic Cough: Plastic Bronchitis
Mehmet Bayram, Isa Döngel, Muhammed Emin Akkoyunlu, Levent Kart
doi: 10.5505/respircase.2014.30502  Pages 101 - 103
Plastik bronşit kronik öksürük, dispne hava yolu obstrüksiyonu ve lastik kıvamında sekresyon ekspektorasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır. Bu antite sıklıkla siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda görülmektedir. Bu yazıda 2 yıldır astım tanısı ile tedavi gören ve bronkoskopi ile plastik bronşit tanısı konulan erişkin hastayı sunmaktayız.
Plastic bronchitis is a rare disease characterized by chronic cough, dyspnea, airway obstruction, and expectorating rubber-like secretions. This entity is mostly seen in children predominantly in association with an underlying congenital heart disease. We present an adult case who was treated for asthma for two years and finally diagnosed with plastic bronchitis via bronchoscopy.

8.VATS for Bilateral Syncronized Spontaneous Pneumothorax
Cumhur Murat TULAY, Mert Aygün
doi: 10.5505/respircase.2014.24633  Pages 104 - 106
Bilateral spontan pnömotoraks çok nadir rastlanılan bir durumdur. Biz burada aynı seansta yarı oturur pozisyonda tek lümen entübasyon VATS ile opere ettiğimiz primer senkronize bilateral spontan pnömotoraks hastamızı sunmak istedik.
Bilateral spontaneous pneumothorax is an extremely rare condition. The current study presents a primary synchronized bilateral spontaneous pneumothorax patient who was operated on by VATS in a semi-seated position with single lumen intubation and bilaterally, simultaneously.

9.Ruptured Lung Hydatid Cyst in Late Pregnancy that Mimics Tension Hydropneumothorax
Cumhur Murat TULAY, Ahmet Ceylan
doi: 10.5505/respircase.2014.00719  Pages 107 - 109
Solunum yetmezliği ve hemodinamik anstabilite, obstetrik yoğun bakım yatışlarının %80’ninden sorumludur. Biz burada çok nadir karşılaşılan multigravid hastada hamileliğin geç döneminde tansiyon hidropnömotoraksı taklit eden rüptüre akciğer kist hidatiği sunduk.
Respiratory failure and hemodynamic instability are responsible for up to 80% of the obstetric admissions to the intensive care unit. We report an unusual case of a multigravida with ruptured pulmonary hydatid cyst that mimics tension hydropneumothorax.

10.Treatment of Lung Abscess by Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration
Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Halit Çınarka, Ayşe Ertürk, Asiye Yavuz, Ünal Şahin
doi: 10.5505/respircase.2014.77698  Pages 110 - 113
Akciğer absesi, piyojenik mikroorganizmaların doku nekrozuna yol açması sonucu akciğer parankiminde oluşan kaviter, düzgün sınırlı, lokalize ve süpüratif bir lezyondur. Radyolojik olarak hava-sıvı düzeyi gösteren kavite görünümü ile tanınır ve bu olguların %10-15’i antibiyotik tedavisine rağmen iyileşmemektedir. Girişimsel tedavi yöntemleri arasında transtorasik tüp drenajı, bronkoskopi veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde aspirasyon ve cerrahi rezeksiyon bulunmaktadır. Burada diyabeti olan 70 yaşındaki bir kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın sağ akciğer alt lobunda periferik yerleşimli bir apse saptandı. İlk olarak medikal tedavi yapıldı. Yanıt alınamaması üzerine ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonu ile apse drenajı yapıldı. Yaptığımız literatür araştırmasında, ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonuyla tam olarak iyileşen başka bir akciğer absesi olgusuna rastlamadık. Sonuç olarak toraks duvarına komşu periferik akciğer abselerinin tedavisinde; kolay ulaşılabilirliği, ucuz bir yöntem olması ve radyasyon maruziyetine yol açmaması nedeniyle ultrasonografi eşliğinde transtorasik abse drenajı, ilk tercih olarak düşünülmelidir
Lung abscess is a well-circumscribed and localized suppurative lesion in the lung parenchyma as a result of pyogenic microorganisms, which usually leads to tissue necrosis and cavitation. The lung abscess radiologically appears as an air-fluid level and despite the antibiotic treatments, up to 10%-15% of these lesions do not heal. In these cases, drainage by the transthoracic catheters and aspiration by the guidance of bronchoscopy or computed tomography and surgical resection are the choices of treatment modalities. Herein, we report a 70-year-old female patient with diabetes mellitus. A lung abscess was detected in the right lower lobe with peripheral localization. The patient did not recover by medical therapy and the content of abscess was aspirated by ultrasonography guidance. No cases with lung abscess that was treated completely with the fine needle aspiration by the guidance of ultrasonography were found in the literature. As a result, we recommend that transthoracic drainage of peripheral lung abscesses by the guidance of ultrasonography should be considered as a first choice treatment modality with the advantages of being affordable, convenient, and with no exposure to radiation.

11.Generalized Keratosis Lichenoides Chronica Induced By Antituberculosis Therapy: A Case Report
İlkin Zindancı, Hacer Kuzu Okur, Ebru Zemheri, Burce Can, Zafer Turkoglu, Mukaddes Kavala, Ozge Akbulak, Filiz Topaloglu
doi: 10.5505/respircase.2014.58569  Pages 114 - 117
Keratozis Likenozis Kronika (KLK), simetrik dağılım gösteren, eritemli, likenoid, keratotik papüllerle karakterize, nadir görülen kronik bir dermatozdur. Histopatolojik incelemede hiperkeratoz ve parakeratozun eşlik ettiği likenoid dermatit bulgusu görülür. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte liken planus veya likenoid ilaç reaksiyonlarının bir varyantı olduğu düşünülür. Tedavinin kesilmesiyle dramatik bir düzelme gösteren, isoniyazid, rifampisin, etambutol ve pirazinamidli antitüberküloz tedavi sırasında oluşan Jeneralize KLK olgusunu, tüberküloz tedavisi sırasında görülebilecek yan etkilere dikkat çekmek amacıyla sunuyoruz.
Keratosis lichenoides chronica (KLC) is a rare and chronic skin disease characterized by erythema, keratotic and lichenoid papules are distributed symmetrically. The histological examination of KLC reveals lichenoid dermatitis with hyper and parakeratosis. Although the etiology and pathogenesis of KLC are unknown, it is suggested that KLC is a variant of lichen planus or lichenoid drug eruptions. We present a case of generalized KLC that occurred during antituberculosis therapy including isoniazid, rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide and dramatically improved after cessation of therapy. We report this generalized KLC case in order to draw attention to the side effects that can be seen during tuberculosis treatment.

12.A Rare Clinical Entity of Lung Cancer: Metastatic Peripheral Arterial Embolism
Halit Çınarka, Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Aysel Kurt, Hasan Türüt, Gökhan İlhan, Recep Bedir, Ünal Şahin
doi: 10.5505/respircase.2014.44366  Pages 118 - 121
Akciğer kanseri, nadir olarak kalbin iç ventrikül duvarına metastaz yapar ve sonrasında buradan kaynaklanan emboli sistemik dolaşıma girerek atar damar tıkanıklığına yol açar. Burada, periferik atar damarında emboliye yol açan bir akciğer kanseri olgusunu sunmaktayız. Bu olgunun ilginç tarafı, hospitalize edilip ilk değerlendirme aşamasında, periferik arter embolektomi materyalinden akciğer kanseri tanısı konulmuş olmasıdır. Periferik arter dolaşımının ani olarak durmasında, ayırıcı tanıda tümör embolisi de akılda tutulmalıdır.
Lung cancers rarely metastasize to intracardiac ventricular wall and subsequently embolizes to systemic circulation, causing arterial occlusion. The current study reports a case of lung cancer with peripheral arterial embolism. This is unique case report because the first diagnostic tool of bronchogenic carcinoma was embolectomy material during hospitalization and the initial evaluation stage of the patient. Tumor embolization should be considered in the differential diagnosis in an abrupt cessation of peripheral arterial circulation.

13.Right Aortic Arch Anomaly Masqurading As Bronchial Asthma
Burcu Karaboğa, Ahmet Gökhan Arslan, Aykut Çilli
doi: 10.5505/respircase.2014.14632  Pages 122 - 125
Sağ arkus anomalisi erişkin çağda nadir görülen, genellikle asemptomatik bir durumdur. Trakea veya özefagusa bası durumunda hastalar bazen nefes darlığı veya disfaji gibi şikayetlerle de başvurabilirler. Bu olgu sunumunda sağ arkus aorta anomalisi bulunan, yıllardır astım tanısı ile takip edilen 59 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Hastalarda astım ayırıcı tanısında vasküler ring gibi hava yolu basısına yol açan patolojilerin de düşünülmesi önemlidir.
Right aortic arch is a rare condition that is usually asymptomatic in adulthood. Patients may present with dyspnea and dysphagia. This report presents a 59-year-old woman with a right aortic arch anomaly who had been followed-up with asthma for many years. The current report emphasizes the importance of the consideration of aortic arch anomaly in the differential diagnosis of asthma.

14.INTERACTIVE CASE REPORT: Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeon Contact
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Ömür Güngör, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
doi: 10.5505/respircase.2014.21043  Pages 126 - 129
Hipersensitivite pnömonisi (HP); duyarlılaşmış kişilerde çeşitli allerjenlerin tekrarlayan inhalasyonu sonucu meydana gelen IGE aracılı olmayan bir hipersensitivite reaksiyonudur. Tanıda en önemli nokta HP düşünmek ve buna yönelik maruziyeti hem çevresel hem de mesleksel olarak ayrıntılı sorgulamaktır. Elli dört yaşında kadın ve 2 yıldır nefes darlığı, halsizlik ve miyalji şikayeti olan hastanın Fizik muayenesinde fibrotik ralleri mevcuttu. Posteroanterior akciğer grafisinde retiküler ve mikronodüler görünümleri vardı. Difüzyon testi düşüktü. Yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisinde interlobuler septaları kalın, buzlu cam dansitesinde alanlar ve mozaik atenüasyon görüldü. Hikayesinde güvercin maruziyeti bulunan hastaya HP tanısı kondu. Uygun tedavi ve etkenden uzaklaştırılması ile bulgularında regresyon izlendi. Biz olgumuzu nadir görülmesi nedeniyle sunduk.
Hypersensitivity pneumonitis (HP) is a non-IgE-mediated hypersensitivity reaction which is caused by repeated inhalation of allergens in the patient has been previously sensitized. The most important point in the diagnosis is to consider HP and to profoundly question the environmental and occupational exposure. A 54-year-old, female suffering from shortness of breath, fatigue, myalgia for two years admitted to our hospital. Fine crackles were auscultated. Reticular and micronodular opacities were observed at chest X-ray. Diffusion capacity of the patient was low. High resolution computed tomography revealed ground glass opacities, interlobular septal thickening, and mosaic attenuation areas in the lung field. As the patient had contact history with pigeon she was diagnosed with HP. With proper treatment and removal of influential factors, such findings of regression were observed. The current case is presented due to its rarity.

15.Mounier-Kuhn syndrome: A rare cause of recurrent respiratory tract infections
Esra Ertan, Nihal Geniş, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Mehmet Tutar
doi: 10.5505/respircase.2014.46220  Pages 130 - 133
Mounier-Kuhn sendromu (MKS) trakea ve ana bronş duvarındaki muskuloelastik fibrillerin kaybolması veya atrofisi sonucu oluşan ve trakeobronkomegali ile karakterize nadir bir sendromdur. Bu sendromun tanısı daha çok hayatın 3. veya 4. dekatında konulmaktadır. Tanı genellikle trakea ve ana bronşların çaplarının radyolojik olarak ölçülmesi ile konur. Elli iki yaşında bir erkek hasta kronik prodüktif öksürük ve tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları nedenleri ile polikliniğimize sevk edilmiş. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde trakeobronkomegali, trakeal ve bronşiyal divertiküller ve bronşektazik alanlar saptadık. Bu nadir olguyu beklenenden daha geç başlangıçlı olması ve çok eğitici radyolojik bulgular nedeniyle sunduk.
Mounier-Kuhn syndrome is a rare syndrome characterized by tracheobronchomegaly resulting from the loss or atrophy of musculo-elastic fibers within the trachea and main bronchi wall. This syndrome is more common in the third or fourth decades of life. The diagnosis can usually be made by measuring the diameters of trachea and main bronchi radiologically. A 52-year-old male patient was referred to our outpatient clinic with chronic productive cough and recurrent respiratory tract infections. We detected tracheobronchomegaly, tracheal diverticula, and bronchiectasis in the chest CT scans. This rare case is presented due to later onset than expected and very demonstrative radiological findings.

LookUs & Online Makale