e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Solunum Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 69-72 | DOI: 10.5505/respircase.2022.56823

Solunum Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem

Başak Sayınalp1, Oğuz Abdullah Uyaroğlu2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Ankara

Bu olgu sunumunda, elektif artroskopik işlem sonrası nefes darlığı gelişen, negatif basınçlı pulmoner ödem (NBPÖ) tanısı konan ve başarıyla tedavi edilen bir hasta sunulmuştur. Yirmi dokuz yaşında, herhangi bir tıbbi öyküsü olmayan erkek hasta, askeri operasyon sırasında gelişen rotator manşet yırtığı nedeniyle hastanemize başvurdu. Genel anestezi altında artroskopik işlem yapıldı. Ancak hastada ekstübasyondan 2 saat sonra dispne gelişti. Hastada satürasyon düşüklüğü ve takipne ile birlikte ve köpüklü pembe balgam görüldü. Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografide tromboemboli saptanmayıp, her iki akciğerde kardiyojenik olmayan pulmoner ödem düşündüren yaygın buzlu cam opasiteleri saptandı. Hasta NBPÖ tanısı konularak invazif olmayan mekanik ventilasyon, intravenöz furosemid ve inhale kısa etkili betaagonistler ile tedavi edildi. Birkaç gün içinde belirgin bir iyileşme görülen hasta herhangi bir solunum semptomu olmadan taburcu edildi. Ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği gelişen kişilerde hayatı tehdit edici bir tablo olan NBPÖ akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, negatif basınçlı pulmoner ödem, kardiyojenik olmayan pul-moner ödem.

A Rare Cause of Respiratory Failure: Negative Pressure Pulmonary Edema

Başak Sayınalp1, Oğuz Abdullah Uyaroğlu2
1Department of Internal Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of General Internal Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

We report here on the successful management of a patient who developed dyspnea after an elective arthroscopic procedure and who was diagnosed with Negative Pressure Pulmonary Edema (NPPE). A 29-year-old male patient with no known medical history was admitted to our hospital due to a rotator cuff tear sustained during a military operation. An arthroscopic procedure under general anesthesia was performed; however, the patient developed dyspnea 2 hours after extubation. He was desaturated, tachypneic and began to produce frothy pink sputum. Pulmonary computed-tomography angiography revealed wide-spread ground-glass opacities in both lungs suggest-ing non-cardiogenic pulmonary edema without acute pulmonary thromboembolism. The patient was thus diagnosed with NPPE and treated with non-invasive mechanical ventilation, intravenous furosemide and inhaled short-acting beta-agonists. Significant recov-ery was observed in a couple of days, and the patient discharged after his respiratory symptoms abated. NPPE should immediately be suspected in individuals who develop respiratory failure following extubation, as it can be life threatening.

Keywords: Acute respiratory failure, negative pressu-re pulmonary edema, non-cardiac pulmonary edema.

Olgunun Görüntü Kesitleri
Başak Sayınalp, Oğuz Abdullah Uyaroğlu. A Rare Cause of Respiratory Failure: Negative Pressure Pulmonary Edema. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 69-72

Sorumlu Yazar: Başak Sayınalp, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale