e-ISSN 2147-2475
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Haziran 2017
OLGU SUNUMU
1.
İlerlemiş Primer Pulmoner Karsinosarkom: Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Advanced primary pulmonary carcinosarcoma: a case report and review of the literature
Rachid Tanz, Iliass Elalami, Mohamed Amine Azami, Mohamed Allaoui, Hassan Errihani, Mohamed Ichou
doi: 10.5505/respircase.2017.35220  Sayfalar 74 - 77

2.
Nefes darlığı ve ses kısıklığının ender bir nedeni: tekrarlayıcı respiratuar papillomatozis
An unusual cause of dyspnea and hoarseness: a recurrent respiratory papillomatosis
Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Mustafa Çörtük, Derya Özden Omaygenç
doi: 10.5505/respircase.2017.49389  Sayfalar 78 - 81

3.
Tüm ilk seçenek antitüberküloz ilaçlarına karşı fiks ilaç düküntüsü gelişen akciğer tüberkülozu
Pulmonary tuberculosis with fixed drug eruption to all first-line anti-tuberculosis drugs
Gina Amanda, Fariz Nurwidya, Fathiyah Isbaniyah
doi: 10.5505/respircase.2017.51423  Sayfalar 82 - 85

4.
Pulmoner tüberküloz ve sarkoidoz birlikteliği
Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis
Serap Argun Barış, Adnan Batman, Salih Küçük, Sevtap Gümüştaş
doi: 10.5505/respircase.2017.57855  Sayfalar 86 - 89

5.
PET-BT'de Yüksek Düzeyde FDG Tutulumu Olan Mediastinal Lenfadenopatilerde Granülamatöz Hastalıklar Düşünülmelidir
Granulomatous Diseases Should be Considered in Mediastinal Lymphadenopathies with High F-18 FDG Uptake on PET-CT Scans
Burçin Çelik, Muhammed Ali Yılmaz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Murathan Şahin
doi: 10.5505/respircase.2017.98705  Sayfalar 90 - 95

6.
Pnömoni Pnömoniden de fazlası olabilir: Yirmi yaşında erkek intralober sekestrasyon olgusu sunumu
Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male
Eric Paul Borrelli
doi: 10.5505/respircase.2017.92499  Sayfalar 96 - 98

7.
Bağışıklığı baskılanmış hastada kedi tırmığına bağlı pulmoner nodul
Pulmonary nodule-associated Cat Scratch Disease in an immunocompromised patient
Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Mehtap Şencan, Suat Durkaya, Ayşegül Kaynar, Zulal Özbolat, Sema Çalışkan, Ali Ersoy
doi: 10.5505/respircase.2017.94834  Sayfalar 99 - 102

8.
Vertebral Kist Hidatik: Beyaz Kanser
Vertebral Hydatid Disease: White Cancer
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
doi: 10.5505/respircase.2017.38981  Sayfalar 103 - 106

9.
Nadir Bir Plevral Leimiyoma Olgusu
A Rare case of pleural leiomyoma
Menduh Oruç, Ahmet Erbey, Didem Arslan
doi: 10.5505/respircase.2017.86548  Sayfalar 107 - 109

10.
Yeni bir tanım: Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu
A new definition: Combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome
Dildar Duman, Hakan Günen
doi: 10.5505/respircase.2017.93585  Sayfalar 110 - 113

11.
Miliyer görünüm ile başvuran akciğer adenokarsinomu
Adenocarcinoma presenting with miliary intrapulmonary carcinoma
Fatih Uzer, Hasan Şenol Coşkun, Aykut Çilli
doi: 10.5505/respircase.2017.07379  Sayfalar 114 - 117

12.
Gecikmiş tanılı paraquat intoksikasyonunda ekstrakorporeal membran oksjenasyonu sırasında dirençli hipoksemi
Persistent hypoxemia during extracorporeal membrane oxygenation in delayed diagnosed paraquat intoxication
Nermin Kelebek Girgin, Nurdan Ünlü, Işık Şenkaya Sığnak, Remzi İşçimen, Ferda Kahveci, Hadi Çağlayan
doi: 10.5505/respircase.2017.08379  Sayfalar 118 - 123

13.
Nodüler Splenik Sarkoidoz: Nadir Bir Olgu
Nodular Splenic Sarcoidosis: A Rare Case Report
Mustafa Çalık, Mihrican Yesildag, Saniye Göknil Çalık, Tahir Taha Bekci, Hıdır Esme
doi: 10.5505/respircase.2017.59480  Sayfalar 124 - 127

KISA RAPOR
14.
Akciğer Kanserinde Fotodinamik Tedavi
Photodynamic Therapy for Lung Cancer
Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2017.88942  Sayfalar 128 - 131

LookUs & Online Makale